Στο Δικηγορικό μας Γραφείο μπορείτε να λάβετε αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες που αφορούν στη  σύνταξη και στον έλεγχο ιδιωτικών συμφωνητικών και εμπορικών συμβάσεων, σε θέματα κατοχύρωσης και προστασίας εμπορικών σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, στην σύνταξη όρων χρήσεως ιστοσελίδων (e- shop), στην σύνταξη όρων διαγωνισμών, να λάβετε νομική καθοδήγηση για καταγγελίες πελατών σας σε αρχές όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κ.λ., καθώς και νομικές συμβουλές για θέματα συμμόρφωσης με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως η σύνταξη νομικών κειμένων ενημέρωσης φυσικών προσώπων π.χ. Πολιτική Απορρήτου ιστοσελίδας, ο έλεγχος και η σύνταξη συμβάσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. D.P.A.), η σύνταξη Πολιτικών και Διαδικασιών εντός της επιχείρησης, η καθοδήγηση σε θέματα χειρισμού αιτημάτων ικανοποίησης δικαιωμάτων υποκειμένων και καταγγελιών προς την Α.Π.Δ.Π.Χ., καθώς και σε ζητήματα δικαίου Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.