Το Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικεύεται στα τροχαία ατυχήματα και στη διεκδίκηση της δίκαιης αποζημίωσης για τους παθόντες με βάση τις πραγματικές συνέπειες, την έκταση και την ένταση της ζημιάς που αυτοί έχουν υποστεί. Εφόσον μας εμπιστευθείτε, θα λάβετε πολύτιμη καθοδήγηση και σας παρασχεθούν υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των περιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή σε ένα τροχαίο ατύχημα (Προσβολή Υγείας: χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για τον τραυματισμό, την προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία του παθόντος, αποζημίωση για νοσήλια, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και υπηρεσίες τρίτων προσώπων, αποζημίωση για παρούσα ή μελλοντική στέρηση εισοδήματος λόγω αναπηρίας ή προσωρινής αδυναμίας προς εργασία κλπ., Θανάτωση Προσώπου: χρηματική ικανοποίηση της ψυχικής οδύνης της οικογενείας του θανόντος, αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιών, στέρηση διατροφής ή συνεισφοράς υπηρεσιών συζύγου, αποζημίωση για νοσήλια που δαπανήθηκαν εν ζωή, έξοδα κηδείας, κλπ., Αποζημίωση για Υλικές Ζημιές καταστροφή ή βλάβη οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων,  Λοιπά Θέματα: ασφαλιστική κάλυψης-  εξαιρέσεις κλπ.).

Αμοιβή – Αποζημίωση

Σύμφωνα με την πάγια πολιτική του Δικηγορικού Γραφείου «Χ. Μέμτσας – Δ. Πάλλα», οι πελάτες μας δεν καταβάλλουν καμία αμοιβή, ούτε πληρώνουν δικαστικά έξοδα μέχρι την επιδίκαση της αποζημίωσης τους ή τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της υπόθεσής τους. Η αμοιβή μας συμφωνείται με τον πελάτη κατά τη χορήγηση της εντολής για την δικαστική ή την εξωδικαστική του εκπροσώπηση.

Η σημαντική εμπειρία και η άριστη επαγγελματική μας κατάρτιση εξασφαλίζουν τη δυναμική εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, αλλά και στη διαδικασία πιθανών εξώδικων διαπραγματεύσεων πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στα συμφέροντα των παθόντων και τις ανάγκες τους. Τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων δικαιούνται και χρήζουν μία απόλυτα δίκαιης και εύλογης αποζημίωσης, καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων υφίστανται πολύμηνη ακόμα και πολυετή ταλαιπωρία. Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνεργασία με εξειδικευμένους πραγματογνώμονες επί θεμάτων που αφορούν αφενός τις συνθήκες ενός τροχαίου ατυχήματος και αφετέρου τις συνέπειες ενός τραυματισμού, το Γραφείο μας παρέχει άρτια νομική καθοδήγηση και νομικές υπηρεσίες με μοναδικό γνώμονα την επίτευξη της πλήρους και δίκαιης αποζημίωσής σας άμεσα και αποτελεσματικά.