Στο Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικευόμαστε στο Δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (Ζητήματα ευθύνης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, συμβάσεις δικτύων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων – ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, νομοθετικό πλαίσιο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων IDD/ Κώδικας Δεοντολογίας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών/ λοιπές σχετικές Π.Ε.Ε. της ΤτΕ, αιτιάσεις για θέματα που εμπίπτουν στην άσκηση καθηκόντων του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (διαδικασία ΤτΕ), θέματα σύναψης ασφαλιστικών συμβάσεων εξ αποστάσεως –on line ασφαλίσεις, σύνταξη ενημερωτικών κειμένων για ασφαλιζόμενους).