Στο Δικηγορικό μας Γραφείο εκπροσωπούμε αποτελεσματικά φυσικά πρόσωπα σχετικά με θέματα που άπτονται στην παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην ορθή καθοδήγηση για θέματα ικανοποίησης των δικαιωμάτων τους (π.χ. δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής κ.λ.) και υποβολής καταγγελιών προς την Α.Π.Δ.Π.Χ.

Παρέχουμε επίσης νομικές συμβουλές σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις σχετικά με θέματα συμμόρφωσης με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως η σύνταξη νομικών κειμένων ενημέρωσης φυσικών προσώπων π.χ. Πολιτική Απορρήτου ιστοσελίδας, ο έλεγχος και η σύνταξη συμβάσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. D.P.A.), η σύνταξη Πολιτικών και Διαδικασιών εντός της επιχείρησης, η καθοδήγηση σε θέματα χειρισμού αιτημάτων ικανοποίησης δικαιωμάτων υποκειμένων και καταγγελιών προς την Α.Π.Δ.Π.Χ.