Το γραφείο μας χειρίστηκε υποθέσεις με αντικείμενο την διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων. Στις περιπτώσεις αυτές οι αιτούντες ζητούσαν από το Δικαστήριο είτε την συμπλήρωση ενός επιπλέον κυρίου ονόματος στην ληξιαρχική πράξη γεννήσεως τους, είτε την διόρθωση του εσφαλμένων αναγραφόμενων στοιχείων στην ληξιαρχική πράξη του κληρονομούμενου θανόντος, είτε την διαγραφή του κυρίου ονόματος και την αντικατάστασή του από άλλο κύριο όνομα. Νομικό πλαίσιο των εν λόγω αιτήσεων  αποτελεί ο νόμος Ν. 344/1976 (περί ληξιαρχικών πράξεων) και το άρθρο 58 Α.Κ, η δε αρμοδιότητα των δικαστηρίων θεμελιώνεται στο άρθρο 782 Κ.Πολ.Δ (εκουσία δικαιοδοσία), .

Απόφαση 617/2014  Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (διόρθωση ληξιαρχικής πράξης και συμπλήρωση κυρίου ονόματος)

«……Στην προκείμενη περίπτωση, η αιτούσα με την κρινόμενη αίτησή της ζητεί τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης- βάπτισής της, με αριθμό …..τόμος…..έτος… που συντάχθηκε από το ληξίαρχο του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, και ειδικότερα ζητεί την προσθήκη στο κύριο όνομά της «Α» του ονόματος «Ε», ήτοι τη μεταβολή του κυρίου ονόματός της από το απλό «Α» στο σύνθετο  «Α-Ε» .

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση αρμοδίως εισάγεται καθ’ ύλη και κατά τόπο για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739,740 παρ. 1, 748 παρ.2 και 782,22 Κ.Πολ.Δ) και είναι νόμιμη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 Ν. 344/1976 “περί ληξιαρχικών πράξεων” και 782 παρ. 1 και 3 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί στην ουσία της, δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η προδικασία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 74? παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. (βλ. υπ’ αριθ. 3474/22-92014 έκθεση επίδοσης του διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών δικαστικού επιμελητή Κ. Σ. προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών).

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεση της μάρτυρος Δ. Κ., που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και κατέθεσε όσα γνώριζε από δική της αντίληψη, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα, αποδείχθηκαν τα εξής : Η αιτούσα έλαβε το κύριο βαπτιστικό όνομα «Α.», συνταγείσης προς τούτο της με αριθμό …./τόμος…../19… ληξιαρχικής πράξης γέννησης και βάπτισης που συντάχθηκε από τον ληξίαρχο του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής. Από μικρή αποκαλείται στις κοινωνικές συναναστροφές, στο σχολείο με το όνομα «Ε.», στον επαγγελματικό της κύκλο είναι γνωστή ως «Ε.». Όταν κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 υπήρξε υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό «……..» στο ψηφοδέλτιο αναγραφόταν εντός παρενθέσεως με το όνομα «Ε.». Το όνομα «Α.» δεν το χρησιμοποιεί.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της αιτούσας να ζητήσει να διορθωθεί η καταχώρηση του κυρίου ονόματός της στην ληξιαρχική πράξη γέννησης- βάπτισης……»


Απόφαση 461/2016 Ειρηνοδικείου Πειραιώς (διόρθωση ληξιαρχικής πράξης θανούσης  κατόπιν αιτήσεως των νομίμων κληρονόμων αυτής)

«…….Οι αιτούντες, επικαλούμενοι άμεσο έννομο συμφέρον, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της μητέρας τους «Ε Μ…ου ή Μ…….η» ζητούν από το Δικαστήριο να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου αυτής, που συντάχθηκε από τον Ληξίαρχο Περάματος, αφενός ως προς το επώνυμο της θανούσης από το εσφαλμένο «Μ….ου» στο ορθό «Μ…….η», αφετέρου ως προς το όνομα της μητέρας της ίδιας από το εσφαλμένο «Σ Δ.» στο ορθό «Φ Δ.» ή «Φ Δ. το γένος Σ». Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό με την προκειμένη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 9, 13, 15, 34 του Ν. 344/1976, “Περί ληξιαρχικών πράξεων”, σε συνδυασμό και με τη διάταξη του άρθρου 782 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι τηρήθηκε η προδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 748§2 ΚΠολΔ (βλ. την υπ’ αριθμ. 4610/26.07.2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Κ Σ, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς). Από την ανωμοτί επ ακροατηρίω εξέταση του πρώτου εκ των αιτούντων, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν με τ  επικλήσεως οι αιτούντες αποδεικνύεται ότι στις …0….2016 απεβίωσε στην Αθήνα η μητέρα των αιτούντων Ε. Μ., θυγατέρα Π. Α., προς τούτο δε συντάχθηκε Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Ληξίαρχου Περάματος (βλ. από .. απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Ληξίαρχου Περάματος, καταχωρηθείσης στα βιβλία του Ληξιαρχείου του Δήμου Περάματος με Αριθμό  στον Τόμο  του έτους ). Πλην όμως, επί της ως άνω ληξιαρχικής πράξης εσφαλμένα αναγράφεται το επώνυμο της αποβιωσάσης μητέρας των αιτούντων εσφαλμένο «Μ……ος» στο ορθό «Μ…….ης» Ήδη από το έτος 19…. ο σύζυγός της ως άνω θανούσης Γ.Μ. του Σ. είχε προβεί στη διόρθωση του επωνύμου του από το εσφαλμένο Μ……ος στο ορθό «Μ……..ης» [βλ. προσκομισθέν από ….0…19…. με αριθμό πρωτ. …… Πιστοποιητικό του Δημάρχου Κερατσινίου, όπου γίνεται μνεία ότι η διόρθωση έλαβε χώρα δυνάμει της ΑΔ 574/73 (Ν. Αττ. 25879/73)].

 Τόσο δε η ίδια, όσο και ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών-αιτούντες εμφαίνονται στο από …0..20…. και με αριθμό πρωτ. ……. προσκομισθέν πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας φέροντες το  επώνυμο «Μ………ή», ενώ το «Μ……ή» χρησιμοποιούσε στις εν γένει κοινωνικές της συναναστροφές. Περαιτέρω, επί της ως άνω ληξιαρχικής πράξης θανάτου εμφιλοχώρησε μια ακόμη ανακρίβεια, ως προς τη μητέρα της αποβιωσάσης μητέρας των αιτούντων. Η μητέρα της Ε. Μ. εμφαίνεται εκεί να ονομάζεται Σ. Δ,. Σ., όμως ήταν το γένος αυτής, ήτοι ήταν θυγατέρα Γ. Σ., ενώ μετά τη σύναψη γάμου με τον Π. Φ. το έτος 19… (βλ. προσκομισθείσα …… Ληξιαρχική Πράξη Γάμου του Ληξιαρχείου Αθηνών), έλαβε νομίμως το επώνυμο του συζύγου της, συνεπώς ακριβές είναι ότι η μητέρα της Ε. Μ. ονομαζόταν Φ. Δ. το γένος Σ.. Ως Φ. Δ., εμφαίνεται δε η μητέρα της θανούσης και στο με αριθμό πρωτ……. προσκομισθέν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Το δε γεγονός της εσφαλμένης καταχωρήσεως του επωνύμου και του μητρωνύμου της αποβιωσάσης μητέρας των αιτούντων στην υπό διόρθωση ληξιαρχική πράξη θανάτου αυτής, δημιουργεί στους αιτούντες σοβαρές δυσκολίες κάθε φορά που το έγγραφο αυτό χρειάζεται να προσκομιστεί ως απαιτούμενο δικαιολογητικό στις καθημερινές δημόσιες συναλλαγές τους, εν όψει της τακτοποίησης των κληρονομικών εκκρεμοτήτων, καθόσον προκαλείται σύγχυση.

Ενόψει όλων των ανωτέρω αλλά και του προφανούς εννόμου συμφέροντος των αιτούντων, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων θανούσης μητέρας τους (βλ. το με αρ. πρωτ. ……… Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Πειραιά περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης) , πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικώς βάσιμη η υπό κρίση αίτηση και να διορθωθεί η ως άνω ληξιαρχική πράξη θανάτου αφενός ως προς το επώνυμο της θανούσης από το εσφαλμένο «Μ……..ου» στο ορθό «Μ……..ή», αφετέρου ως προς το όνομα της μητέρας της ίδιας από το εσφαλμένο «Σ. Δ.» στο ορθό «Φ. Δ. το γένος Σ.»

Απόφαση 124/2017 Ειρηνοδικείου Τριπόλεως (διαγραφή κυρίου ονόματος και αντικατάστασή του από άλλο κύριο όνομα. Η περίπτωση αυτή είναι ιδιαιτέρως συνηθισμένη σε περιπτώσεις τέκνων αλλοδαπών υπηκόων, τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα και είτε με την διαδικασία της ονοματοδοσίας είτε του μυστηρίου της βαπτίσεως κατά την Ορθόδοξη Χριστιανική θρησκεία έλαβαν όνομα το οποίο διαφέρει από το όνομα το οποίο αναγράφεται στο διαβατήριό τους)

«………Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα, με την υπό κρίση αίτησή της, ζητεί, επικαλούμενη άμεσο έννομο συμφέρον, να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και βαπτίσεως της ως προς το κύριο όνομα της ιδίας και της μητέρας της και ειδικότερα : α) να διαγραφεί το κύριο όνομα Κ και αντί αυτού να εγγραφεί το ορθό όνομα Β, β) να διορθωθεί η εσφαλμένη καταχώρηση του ονόματος της μητέρας της από το εσφαλμένο Μ. στο ορθό Μ..

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση παραδεκτά και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739,740 παρ.1 και 782 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ.). Είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 του Ν.344/1976 «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107), του άρθρου 5 παράγραφος 1 του ισχύοντος Συντάγματος καθώς και του άρθρου 782 Κ.Πολ.Δ.

Επομένως η κρινόμενη αίτηση πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 748 του Κ.Πολ.Δ. προδικασία (βλ. την υπ’ αριθμ. 6003/14.03.2017 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Ναυπλίου Σ. Κ., από την οποία προκύπτει, ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικάσιμου και κλήση για την συζήτηση της κατά την προσδιορισθείσα δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης).

Από όσα εκτέθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αιτούσας προφορικώς κατά τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης, από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρος Β. Ν. που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και κατέθεσε όσα γνώριζε από δική του αντίληψη, καθώς και από όλα τα έγγραφα, που νομίμως προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Η αιτούσα γεννήθηκε την …..19….. στην πόλη της Τρίπολης του νομού Αρκαδίας όπου διέμεναν οι γονείς της ως νόμιμοι μετανάστες από την Α.. Το γεγονός της γέννησης της δηλώθηκε άμεσα, την ….0.19…., στα ληξιαρχικά βιβλία του αρμοδίου ληξιαρχείου Τριπόλεως με αριθμό ….., στον τόμο ….., του έτους 1….. Μετά τη γέννηση της, έλαβε το όνομα Β. (V.) σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία της ονοματοδοσίας. Με το εν λόγω κύριο όνομα, καταχωρήθηκε το ληξιαρχικό γεγονός της γέννησης της και στα οικία δημοτολόγια της Α., όπου βρίσκεται η οικογενειακή μερίδα αυτής και των γονέων της και βάσει της ανωτέρω δηλώσεως, της χορηγήθηκε διαβατήριο από της Δημοκρατία της Α.  με στοιχεία V. D.

Την .. ήτοι πέντε έτη μετά την γέννηση της, η αιτούσα βαπτίστηκε Χριστιανή Ορθόδοξη κατά του θείους και ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και έλαβε το όνομα Κ.. Όμως, κατά τη καταχώρηση της σχετικής δήλωσης βαπτίσεως της, καταχωρήθηκε ως μοναδικό κύριο όνομά της το όνομα Κ., ενώ απαλείφθηκε εντελώς το όνομα Β.. Όταν η αιτούσα βαπτίστηκε χριστιανή ορθόδοξη, σε ηλικία 5 ετών είχε ήδη συνηθίσει και αποδεχτεί την προσφώνηση της με το όνομα  Β. (V.) με αποτέλεσμα το όνομα Κ. να μην το χρησιμοποιεί στις κοινωνικές και φιλικές συναναστροφές της, ούτε κατά την παιδική και εφηβική της ηλικία ως μαθήτρια όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις σπουδών που προσκόμισε η αιτούσα, αλλά ούτε και τώρα ως ενήλικη στις πάσης φύσεως συναλλαγές της. 

Επιπλέον, στην ανωτέρω ληξιαρχική πράξη έχει αναγραφεί εσφαλμένα το κύριο όνομα της μητέρας της Μ. Ν.. Έτσι αντί του ορθού ονόματος «Μ», έχει καταχωρηθεί το εσφαλμένο «Μ», το οποίο πρέπει να διορθωθεί διότι τα ονόματα των γονέων είναι κρίσιμα στοιχεία διαπίστωσης της ταυτότητας ενός ατόμου και πρέπει να είναι ορθά καταχωρημένα. Επιπλέον η εσφαλμένη αυτή αναγραφή του κυρίου ονόματος της μητέρας της έρχεται σε αντίθεση με τα λοιπά έγγραφα τα οποία διαθέτει προερχόμενα είτε από την ελληνική πολιτεία (πχ τίτλοι σπουδών) είτε από την αλβανική δημοκρατία (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην οποία το όνομα της μητέρας της M μεταφράζεται ορθά από την μεταφραστική υπηρεσία του ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών, ως Μ.

Η αιτούσα έχει πρόδηλο έννομο συμφέρον για τη διόρθωση της ανωτέρω ληξιαρχικής γεννήσεως και βαπτίσεως της διότι η αναγραφή δύο διαφορετικών κυρίων ονομάτων σε επίσημα έγγραφα,  δημιουργεί πραγματική σύγχυση στις συναλλαγές της με τους επισήμους κρατικούς φορείς και δη κατά την υποβολή αιτήσεως για την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι το διαβατήριο της, βάσει του οποίου έχει λάβει την άδεια παραμονής της, αναγράφει το όνομα Β., ενώ όταν της ζητείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γεννήσεως της, σε αυτό αναγράφεται το όνομα Κ..

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να διορθωθεί η ανωτέρω ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και βαπτίσεως της αιτούσας ως προς το κύριο όνομά της και ως προς το κύριο όνομα της μητέρας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται εις το διατακτικό…»