τροχαίο ατύχημα

μελλοντική πλαστική επέμβαση

Το γραφείο μας ανέλαβε τη διεκδίκηση αποζημίωσης για λογαριασμό πελάτη μας, ο οποίος ήταν 23 ετών όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος. Για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις εσωτερικής και εξωτερικής οστεοσύνθεσης, οι οποίες κατέλειπαν στη χειρουργημένη περιοχή δύσμορφες ουλές. Για τον λόγο αυτό ζητήσαμε και αποδείξαμε την αναγκαιότητα να επιδικαστεί αποζημίωση για τη μελλοντική δαπάνη πραγματοποίησης πλαστικής επέμβασης για την χειρουργική αποκατάσταση των εν λόγω δυσμορφιών. Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών διόρθωσε την πρωτόδικη απόφαση, η οποία είχε απορρίψει το αίτημα μας ως πρόωρα ασκηθέν, και επιδίκασε το σχετικό αίτημά μας με το σκεπτικό της αποδεδειγμένης αναγκαιότητας πραγματοποίησης της επέμβασης στο μέλλον και όχι την πραγματοποίηση της κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος. Επίσης το ανωτέρω Δικαστήριο διόρθωσε την πρωτόδικη απόφαση ως προς το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, καθώς η εν λόγω απόφαση είχε παραβιάσει την αρχή της αναλογικότητας επιδικάζοντας ποσό χρηματικής ικανοποίησης πολύ μικρότερο από το εύλογο. Ακολουθεί απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 107/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

«..Από τα άρθρα 297, 298, 914, 929 και 930 παρ. 3 Α.Κ σαφώς συνάγεται ότι ως νοσήλια, τα οποία δικαιούται αυτός που έπαθε βλάβη του σώματος ή της υγείας του από αδικοπραξία, θεωρούνται όλες οι δαπάνες οι οποίες ήταν ή πρόκειται να είναι στο μέλλον, αναγκαίες για την αποκατάσταση της υγείας του, αδιάφορα αν αυτός πράγματι τις έκανε (Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ τ. ΙV σελ. 799, ΑΠ 2099/2007 ΝοΒ 2008.1339, : ΜΕΑ 710/2018 αδημ.). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα έξοδα νοσοκομείου, αμοιβές ιατρών, δαπάνες αγοράς φαρμάκων, βελτιωμένης τροφής αναγκαίας για τη νοσηλεία, πρόσληψης αποκλειστικής νοσοκόμου και γενικά κάθε δαπάνη, που κατά τις εκτιμήσεις της ιατρικής επιστήμης, ήταν αναγκαία για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του παθόντος. Αν για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του παθόντος και την αποκατάσταση της υγείας του υπάρχουν πολλές δυνατότητες, εκείνος έχει το δικαίωμα να επιλέξει αυτή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσωπικές του σχέσεις. Ειδικότερα, η ελεύθερη επιλογή του θεράποντος ιατρού, νοσοκομείου, θεραπευτικού ιδρύματος και θεραπευτικής μεθόδου ανήκει κατά κανόνα στον ίδιο το ζημιούμενο. Το ζήτημα εμφανίζεται τόσο για τους ασφαλιστικά καλυμμένους παθόντες όσο και για τους ανασφάλιστους ή μη έχοντες επαρκή ασφαλιστική κάλυψη. Ορθώς γίνεται δεκτό ότι ο παθών από αδικοπραξία δεν είναι υποχρεωμένο; για να μην επιβαρύνει τον υπόχρεο, ασφαλιστικό του ταμείο από πλευράς διαθεσίμων ιατρών και θεραπευτικών κλινικών ή να νοσηλεύεται σε κλινική κατώτερης θέσης και όχι σε ανώτερη ή και στην πρώτη θέση. Ενόψει όμως του ισχύοντος κανόνος ότι αποδίδονται μόνο εκείνα τα έξοδα νοσηλείας-θεραπείας που θεωρούνται εύλογα, δηλαδή εκείνα τα οποίας, από την άποψη ενός συνετού παρατηρητή, φαίνονται σκόπιμα βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης περιπτώσεως, το ζήτημα επιλύεται με τη σκέψη ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος από τον παθόντα, αν δεν υπήρχε υπόχρεος προς αποζημίωση και ο ίδιος ο παθών έπρεπε να αντιμετωπίσει εξ ιδίων την κατάστασή του. Δηλαδή, επιβάλλεται να αποδίδονται μόνο εκείνες οι δαπάνες νοσηλείας- θεραπείας, τις οποίες πραγματοποίησε ο παθών εξ ιδίων, ακόμη και αν δεν υπήρχε τρίτος υπόχρεο; προς αποζημίωση (Αθ. Κρητικός, Αποζημίωση από Τροχαία Αυτοκιν. Ατυχήματα έκδοση Δ’2008 παρ. 17, αρ. 21, σελ. 260-261).

Στη προκειμένη περίπτωση, αποδεικνύεται περαιτέρω ότι από τις άνω χειρουργικές επεμβάσεις (εξωτερική και εσωτερική οστεοσύνθεση αριστερής κνήμης και σφυρού), στις οποίες υποβλήθηκε ο ενάγων προς αντιμετώπιση των καταγμάτων, που υπέστη από το αυτοκινητικό ατύχημα, δημιουργήθηκαν μετεγχειρητικά δύσμορφες ουλές στη μεσότητα της πάσχουσας κνήμης κατά την προσθία επιφάνεια, αλλά ένθεν και ένθεν στα σφυρά (έσω και έξω), τις οποίες (ουλές) διαπίστωσε και ο πλαστικός χειρουργός Λ. Π., κατά την κλινική εξέταση, στην οποία υπέβαλε τον ενάγοντα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επαναπροσκομιζόμενη από τον  τελευταίο μετ’ επικλήσεως από 18.4.2016 ιατρική γνωμάτευση του εν λόγω πλαστικού χειρουργού, ο ενάγων εμφανίζει στη πάσχουσα περιοχή της κνήμης εισέλκουσες ουλές με την ειδεχθή μορφολογία «δερματικής οπής» ή σαν μία λεπτότατη μεμβράνη του δέρματος να εφάπτεται του υποκειμένου οστού απευθείας. Οι ουλές αυτές, που αντιστοιχούν στα σημεία εμπήξεως των υλικών της εξωτερικής οστεοσύνθεσης, είναι επίσης ασταθείς και εξαιρετικά ευαίσθητες. Στο σφυρό παρατηρείται ουλή χειρουργικής αιτιολογίας, παράλληλη προς τον άξονα του μέλους, μήκους 8 εκ. με ίχνη χειρουργική; συρραφής, η οποία είναι εισέλκουσα, εξαιρετικής δυσμορφίας, μονίμως νυγμώδης ή κνησμώδης. Τέλος, κατά την πτέρνα και τον άκρο πόδα παρατηρείται ουλή στεφανιαίας διευθύνσεως, εισέλκουσα ή σχεδόν αυλακοειδής, σαν να φαίνεται ότι διαμελίζει το πόδι σε δύο τμήματα, εξαιρετικής δυσμορφίας, μήκους 12 εκ. Σύμφωνα επίσης, με την ίδια ιατρική βεβαίωση, όλες οι παραπάνω βλάβες προκαλούν πρόβλημα δυσμορφίας και προκαλούν και λειτουργικά προβλήματα του τύπου των αγγειακών διαταραχών με απότοκο την φλεβική και λεμφική στάση και για το λόγο αυτόν καθίσταται επιτακτική η άμεση επανόρθωση των ανωτέρω βλαβών κατά το δυνατόν, με μία πλαστική επέμβαση, υπό γενική αναισθησία, η οποία απαιτεί νοσηλεία δύο (2) ημερών και μετεγχειρητικώς χρήση LASER προς περαιτέρω αισθητική βελτίωση των μετεγχειρητικών και των δυσχρωσικών ουλών, με κόστος ανερχόμενο (κατά το χρόνο σύνταξης της ιατρική; βεβαίωσης), για νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα μέσων οικονομικών αξιώσεων, για LASER και για μετεγχειρητικό έλεγχο και παρακολούθηση, στο συνολικό ποσό των 6.458,00 ευρώ (νοσηλεία 2 ημερών 245 ευρώ, προ εγχειρητικό ς έλεγχο; 260 ευρώ, αμοιβή αποκλειστικών νοσοκόμων για ημερήσια και βραδυνή απασχόληση 139,90 ευρώ, χειρουργική αίθουσα 734 ευρώ, αναλώσιμα υλικά επέμβασης 290 ευρώ, αμοιβή αναισθησιολόγου 700 ευρώ, αμοιβή χειρουργού και βοηθού 2.450 ευρώ, μετεγχειρητικός έλεγχος στη κλινική 270 ευρώ, δαπάνη χρήσης laser για 8 συνεδρίες 640 ευρώ, μετεγχειρητική παρακολούθηση 360 ευρώ, φάρμακα κλπ 240 ευρώ).

Με τα ανωτέρω δεδομένα, σε συνδυασμό με τη νεαρή ηλικία του παθόντος (ηλικίας 23 ετών κατά το χρόνο του ατυχήματος), λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, είναι πρόδηλη η ανάγκη υποβολής του ενάγοντος παθόντος στην ως άνω μελλοντική επανορθωτική χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να απαλειφθούν οι δύσμορφες ουλές, οι οποίες, πέραν των λειτουργικών προβλημάτων, του δημιουργούν αναμφίβολα, και αισθητικό πρόβλημα και στενοχώρια και είναι δικαιολογημένη η επιθυμία του για τούτο, συνάμα δε, προκύπτει ότι έχει και την πρόθεση να προβεί στην επέμβαση αυτή και τη σχετική δαπάνη. Ωστόσο, ενόψει του ισχύοντος κανόνα, κατά τα αναφερόμενα στην προηγηθείσα νομική σκέψη, ότι αποδίδονται μόνο εκείνα τα έξοδα της νοσηλείας που θεωρούνται εύλογα, το απαιτούμενο, σύμφωνα με την άνω βεβαίωση (γνωμάτευση) του πλαστικού χειρουργού, ποσό, συνολικού ύψους 6.458,00 ευρώ, το οποίο, προφανώς αντιστοιχεί σε ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα όχι μέσων, αλλά ιδιαίτερα υψηλών οικονομικών αξιώσεων, κρίνεται υπερβολικό εν προκειμένω, καθώς, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του εκκαλούντο; (αποθηκάριοι; με μικτές μηνιαίες αποδοχές 257,52 ευρώ), κρίνεται πλέον ή βέβαιον ότι ο τελευταίος, αν δεν υπήρχε υπόχρεος προς αποζημίωση του και μάλιστα ασφαλιστική εταιρία και έπρεπε ο ίδιος να αντιμετωπίσει εξ ιδίων την κατάσταση και να επωμιστεί τη σχετική δαπάνη, θα αναζητούσε και θα επέλεγε για τη σχετική επανορθωτική επέμβαση μια ιδιωτική κλινική μέσων οικονομικών αξιώσεων, με δεδομένο ότι ο ασφαλιστικός του φορέας δεν καλύπτει τη δαπάνη των παραπάνω περιγραφόμενων πλαστικών επεμβάσεων, διότι αφορούν αισθητικούς λόγους (Κ.Υ.Α Φ.90380/5383/738/10.4.2012 περί «Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)», με απαιτούμενη δαπάνη 4.000,00 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο με βάση τα σχετικώς προεκτεθέντα ως προς το είδος των σωματικών βλαβών και την έκταση των μετεγχειρητικών βλαβών. Κατ’ ακολουθίαν τούτων, ο ενάγων δικαιούται να αξιώσει το ποσό αυτό ως αποζημίωση για τη μέλλουσα αυτή θετική ζημία του, η αποκατάσταση της οποίας μπορεί να αξιωθεί και πριν από την πραγματοποίησή της, χωρίς να απαιτείται η οπωσδήποτε εκτέλεση της επιβαλλόμενης πλαστικής εγχείρησης, καθώς αρκεί η αναγκαιότητα της και η πρόθεση του παθόντος να υποβληθεί σε τέτοια εγχείρηση και τη σχετική δαπάνη, στοιχεία που συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ περαιτέρω η ελεύθερη επιλογή του θεράποντος ιατρού και νοσοκομείου ανήκει στον ίδιο το ζημιωθέντα, λαμβάνοντας υπόψη και τον τρόπο αντιμετώπισης από τον παθόντα των εξόδων νοσηλείας, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την συνεκκαλούμενη απόφασή του, απέρριψε ως προώρως ασκηθέν το εν λόγω κονδύλιο με την αιτιολογία ότι πρέπει πρώτα να προηγηθεί η χειρουργική επέμβαση της αφαίρεσης των υλικών της εσωτερική; οστεοσύνθεσης, έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και ως εκ τούτου ο δεύτερος λόγος της έφεσης του ενάγοντος πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτός, ως ουσιαστικά βάσιμος…”

«..Τέλος, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του και τη καταστροφή του οχήματός του κατά το ένδικο τροχαίο ατύχημα, ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη για την οποία δικαιούται χρηματική ικανοποίηση. Λαμβανομένου δε υπόψη του είδους και του μεγέθους των τραυματισμών του, που περιγράφονται λεπτομερώς παραπάνω, της μόνιμης μερική; αναπηρίας που του προκάλεσαν, η οποία αφορά την μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα και της εμμένουσα δυσκαμψίας της αριστερής ποδοκνημικής, της διάρκειας της νοσηλείας του, της ταλαιπωρία; που δοκίμασε και θα δοκιμάζει στο μέλλον εξ αιτίας των τραυματισμών του, της έλλειψης συντρέχοντος πταίσματος εκ μέρους του και εν γένει της κοινωνική; και οικονομική; του κατάστασης, το ύψος αυτής πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 20.000,00 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 100,00 ευρώ αφορά τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από τη θλίψη που δοκίμασε εξαιτίας της στέρησης του οχήματός του, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ενόψει των ανωτέρω κριτηρίων. Η εκκαλούμενη επομένως, η οποία έκρινε ότι το χρηματικό ποσό των χρηματική; ικανοποίηση; πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 5.000,00 ευρώ, έσφαλε μερικώς κατά τον εν μέρει βάσιμο περί τούτο πρώτο λόγο της έφεσης του ενάγοντος.

  Χρήστος Μέμτσας   Ιούν 09, 2020   αποζημίωση, τροχαίο ατύχημα   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο μελλοντική πλαστική επέμβαση Read More

Αποζημίωση για μελλοντική χειρουργική επέμβαση και δαπάνη babysitter

Το γραφείο μας χειρίστηκε με επιτυχία υπόθεση τραυματισμού γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών, η οποία τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα και ταλαιπωρήθηκε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Το Δικαστήριο επιδίκασε, μεταξύ άλλων, αποζημίωση για μελλοντική χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης χιαστού που υπέστη η ενάγουσα εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος. Επίσης επιδίκασε, εκτός της πλασματικής δαπάνης οικιακής βοηθού, ξεχωριστή αποζημίωση πλασματικής δαπάνης οικιακής βοηθού – babysitter καθώς αποδείξαμε ότι εκτός από την αδυναμία να αυτοεξυπηρετηθεί, αδυνατούσε να φροντίσει τα ανήλικα τέκνα της. Επιπλέον επιδικάστηκε αποζημίωση για την ολική καταστροφή του αυτοκινήτου της ενάγουσας και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη εξαιτίας του τραυματισμού της. Ακολουθεί απόσπασμα της υπ’ αριθμ.  απόφασης :

Μελλοντική Χειρουργικής Επέμβαση

«…….Όπως αποδεικνύεται από την από 11-7-2018 ιατρική βεβαίωση του ορθοπεδικού χειρουργού Θ. Κ, ο ανωτέρω ιατρός εξέτασε την ενάγουσα κατά την ανωτέρω ημερομηνία, οπότε διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζε ατροφία αρ. γόνατος, κατά 2 εκ. ,σε σχέση με το υγιές γόνατο και συρταροειδές σημείο, γεγονός που συμβαδίζει με ρήξη πρόσθιο υ χιαστού συνδέσμου, αδυναμία παρατεταμένης ορθοστασίας, χρήσης κλίμακας και βάδισης μεγάλων αποστάσεων και ότι εμφάνιζε κεφαλαλγία και ίλιγγο λόγω της κάκωσης που είχε υποστεί στον αυχένα. Αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα έφερε την ώρα της επίδικης σύγκρουσης ζώνη ασφαλείας, η οποία και την προστάτευσε, αφού αν δεν έφερε, θα είχε μετά βεβαιότητος τραυματιστεί και σε άλλα σημεία του σώματός της. Επομένως η προβληθείσα από την εναγομένη ένσταση συντρέχοντος πταίσματος της ενάγουσας στην πρόκληση του ανωτέρω τραυματισμού της λόγω μη χρήσεως από μέρους της ζώνης ασφαλείας, είναι απορριπτέα ως ουσία αβάσιμη. Στην προαναφερθείσα ιατρική βεβαίωση του ορθοπεδικού χειρουργού Θ. Κ., αναφέρεται επίσης ότι για την αποκατάσταση της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου αρ. γόνατος η ενάγουσα απαιτείται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει 1.500 ευρώ για αμοιβή χειρουργού, 600 ευρώ για αμοιβή αναισθησιολόγου, 600 ευρώ για έξοδα χειρουργείου, 970 ευρώ για νοσηλεία 2 ημερών, 500 ευρώ για εργαστηριακές εξετάσεις, 430 ευρώ για έξοδα αναισθησίας και 500 ευρώ για αμοιβή βοηθού χειρουργού, δηλαδή συνολικά 5.100 ευρώ. Αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα ήταν ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και πλέον στον ΕΟΠΥΥ (βλ. το από 2-12-2017 εξιτήριο του Γ.Ν.Α ….).Όπως προκύπτει από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054/18-1- 2012) και την υπ’ αριθμ. Υ4α/ΟΙΚ.18051/2012 υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. Υ4α/ΟΙΚ.85649/27-7-2011 κοινή υπουργική απόβαση “Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ”, ο ανωτέρω ασφαλιστικός οργανισμός αποζημιώνει επί Αθηνών (τμήμα Αυτοκινήτων) του συνόλου της δαπάνης νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές με χρήση ΚΕΝ και οι ασφαλισμένοι επιβαρύνονται με συμμετοχή, οι μεν ασφαλισμένοι του ΟΓ Α με ποσοστό 50%, οι δε ασφαλισμένοι των λοιπών ασφαλιστικών φορέων με ποσοστό 30%, για τις επεμβάσεις δε αρθροσκόπησης, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει με χρήση του ΚΕΝ Μ24Α, κόστους 710 ευρώ και ως εκ τούτου το ποσό που δικαιούται να λάβει η ενάγουσα από τον ανωτέρω ασφαλιστικό φορέα της για τη συγκεκριμένη επέμβαση ανέρχεται σε 497 [(71 Ο – (710Χ30%)] ευρώ. Επομένως πρέπει να επιδικασθεί στην ενάγουσα το ποσό των 4.603 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος της εν λόγω επέμβασης (5.100€), αφαιρουμένου του ποσού που δικαιούται να λάβει για τη συγκεκριμένη αιτία από τον ασφαλιστικό της φορέα (497 €)…..»π

Αποζημίωση πλασματικής δαπάνης οικιακής βοηθού

«…..Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στο νοσοκομείο, ήτοι από 27-11-2017 έως 2-12-2017, η ενάγουσα, λόγω της κατάστασης της υγείας της και της περιορισμένης ικανότητάς της να αυτοεξυπηρετείται, είχε την ανάγκη κάποιου άλλου προσώπου κοντά της, για να την βοηθάει και να την περιποιείται, καθ’ όλο το 24ωρο, καθώς αδυνατούσε να βαδίσει και να αυτοεξυπηρετηθεί ως προς την ατομική της καθαριότητα και φροντίδα. Το ρόλο αυτό ανέλαβαν χωρίς αντάλλαγμα η μητέρα της Α Μ και ο σύζυγός της Μ Γ, οι οποίοι, ξεπερνώντας τα όρια που θέτουν οι εκ της συγγενικής τους σχέσης υποχρεώσεις, ασχολούνταν με τη φροντίδα της ενάγουσας, προσφέροντάς της τις σχετικές πρόσθετες υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου και περιποιήτριας, επιπλέον αυτών που της προσέφεραν ως μητέρα και σύζυγος αντίστοιχα, στα πλαίσια της σχέσης τους αυτής. Έτσι, για την απασχόληση αυτή των ανωτέρω συγγενών της η ενάγουσα δικαιούται το ημερομίσθιο που θα κατέβαλε σε τρίτο πρόσωπο για το ως άνω διάστημα της νοσηλείας της και δη για 5 ημέρες. Υπολογίζοντας λοιπόν ότι προσλαμβάνοντας τρίτο για το σκοπό αυτό πρόσωπο θα του κατέβαλε κατά την κοινή πείρα 120 ευρώ ημερησίως, η ενάγουσα μπορεί να αξιώσει ποσό 600 (5 ημέρες χ 120 ευρώ) ευρώ. Η ενάγουσα εξακολούθησε να έχει ανάγκη συνδρομής ης μητέρας της και κατά την ανάρρωσή της στην οικία της . Ειδικότερα, μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο στις 2-12-2017 και για χρονικό διάστημα 2 μηνών, δηλαδή μέχρι 2-2-2018, η ενάγουσα είχε την ανάγκη άλλου προσώπου για να την περιποιείται επί 12 ώρες ημερησίως, αφού ήταν κλινήρης και δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί ως προς την ατομική της καθαριότητα και φροντίδα. Έτσι, για την απασχόληση αυτή της μητέρας της, η ενάγουσα δικαιούται το μισθό που θα κατέβαλε σε τρίτο πρόσωπο για το ως άνω διάστημα (από 2-12-2017 έως 2-2-2018). Υπολογίζοντας λοιπόν ότι προσλαμβάνοντας τρίτο για το σκοπό αυτό πρόσωπο θα του κατέβαλε κατά την κοινή πείρα 700 ευρώ μηνιαίως, η ενάγουσα μπορεί να αξιώσει το ποσό των 1.400 ευρώ (2 μήνες Χ 700€). Κατά το χρονικό διάστημα από 2-2-2018 έως 2-4-2018, η ενάγουσα χρειαζόταν τη βοήθεια τρίτου προσώπου μόνο για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών του νοικοκυριού (καθαριότητα οικίας, παρασκευή γεύματος, προμήθεια αγαθών κ.λπ.). Έτσι, υπολογίζοντας ότι για τις εργασίες αυτές θα απαιτείτο να απασχολεί τρίτο πρόσωπο για 4 ώρες ημερησίως και για το σκοπό αυτό θα του κατέβαλε , με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας, 300 ευρώ μηνιαίως, η ενάγουσα δικαιούται για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα (από 2-2-2018 έως 2-4-2018) το ποσό των 600 (2μηνX300€) ευρώ……….”

Αποζημίωση πλασματικής δαπάνης οικιακής βοηθού – babysitter

“………Αποδείχθηκε επίσης ότι η ενάγουσα έχει δύο ανήλικα τέκνα, τον Α Γ και την Α Γ, ηλικίας 4 ετών και 20 μηνών αντίστοιχα κατά τον χρόνο του επιδίκου ατυχήματος (βλ. την από 7-12-2018 βεβαίωση της ΔΙνσης Αστικής &Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών), τα οποία φρόντιζε αποκλειστικά η ίδια, δεδομένου ότι δεν εργαζόταν. Για χρονικό διάστημα 2 μηνών από τον τραυματισμό της, ήτοι από 27-11-2017 έως 27 -1-2018, λόγω της κατάστασης της υγείας της και της περιορισμένης ικανότητάς της να φροντίζει τα τέκνα της, είχε ανάγκη κάποιου άλλου προσώπου κοντά της, για να την βοηθάει και να περιποιείται τα τέκνα της, επί 10 ώρες ημερησίως. Το ρόλο αυτό ανέλαβε χωρίς αντάλλαγμα η αδελφή της Ε Μ, η οποία, με υπερένταση των προσπαθειών της, ασχολούνταν με τη φροντίδα των ανιψιών της , προσφέροντας στην ενάγουσα τις σχετικές πρόσθετες υπηρεσίες οικιακής βοηθού-babysitter. Έτσι, για την απασχόληση αυτή της αδελφής της, η ενάγουσα δικαιούται το μηνιαίο μισθό που θα κατέβαλε σε τρίτο πρόσωπο για το ως άνω διάστημα. Υπολογίζοντας λοιπόν ότι προσλαμβάνοντας τρίτο για το σκοπό αυτό πρόσωπο θα του κατέβαλε κατά την κοινή πείρα 600 ευρώ μηνιαίως, η ενάγουσα μπορεί να αξιώσει για το ανωτέρω διάστημα το ποσό των 1.200 (2μήνες X600€) ευρώ…..»

  Χρήστος Μέμτσας   Ιούν 09, 2020   αποζημίωση, τροχαίο ατύχημα   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποζημίωση για μελλοντική χειρουργική επέμβαση και δαπάνη babysitter Read More

Τραυματισμός πεζής – παράσυρση από μοτοσικλέτα – διέλευση εκτός διάβασης πεζών

Το γραφείο μας χειρίστηκε υπόθεση τραυματισμού πεζής από διερχόμενη δίκυκλη μοτοσικλέτα. Η πεζή επιχείρησε να διασχίζει κάθετα κεντρικό δρόμο, διπλής κατεύθυνσης με διπλή διαχωριστική γραμμή στη μέση στην περιοχή των Αθηνών, εκτός διάβασης των πεζών, η οποία ευρισκόταν σε απόσταση 25 μέτρων. Κατά δε τη στιγμή της παράσυρσής από τη μοτοσικλέτα, η πεζή είχε διασχίσει το μεγαλύτερο μέρος του οδοστρώματος. Το Εφετείο Αθηνών ανέτρεψε την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είχε κρίνει την πεζή ως αποκλειστικά υπαίτια για τον τραυματισμό της. Με την απόφαση του Εφετείου κρίθηκε ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας συνυπαίτιος για την πρόκληση του ατυχήματος και τον τραυματισμό της πεζής σε ποσοστό 70% και η πεζή μόλις σε ποσοστό 30% (συνυπαίτια για τον τραυματισμό της). Συνακόλουθα, το Εφετείο της επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αποζημίωση για πλασματικές αμοιβές για βοήθεια τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, αλλά και της ανάρρωσης της κατ΄ οίκον, δαπάνη βελτιωμένης διατροφής κ.α.

 

«……Ειδικότερα, ο µεν οδηγός της μοτοσυκλέτας διότι, αντίθετα µε όσα επιβάλλουν οι ουσιώδεις κανόνες της ασφαλούς οδήγησης που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 1, 17 παρ. 1, 2 εδ. α’ και 3 περ. στ’, 19 παρ. 1 και 2 και 39 παρ. 1 του ν. 2696/1999 «Περί Κυρώσεως του ΚΟΚ», διαπράττοντας τις αντίστοιχες παραβάσεις που τελούν σε αιτιώδη σύνδεσμο µε το πιο πάνω επελθόν επιζήμιο αποτέλεσμα, ενώ οδηγούσε νύχτα, διέσχιζε κατοικημένη περιοχή µε αυξημένη κίνηση πεζών που έστω και παρανόμως κατέρχονται στο οδόστρωμα, πλησίαζε σε σημείο της οδού µε φωτεινούς σηματοδότες στην πορεία του και υπήρχαν μπροστά του ακινητοποιηµένα αυτοκίνητα που είχαν διακόψει την πορεία τους προ του ερυθρού φωτεινού σηματοδότη, δεν φρόντισε να ελέγχει συνεχώς τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε και το χώρο γύρω και μπροστά από αυτήν ώστε να μπορεί σε κάθε στιγμή να εκτελέσει τους απαιτούμενους χειρισμούς και επιπλέον εκινείτο µε αυξημένη για τις πιο πάνω περιστάσεις ταχύτητα, η οποία δεν αποδείχθηκε µεν ότι υπερέβαινε το ανώτατο στο σημείο επιτρεπόμενο όριο των πενήντα (50) χιλιομέτρων την ώρα ήταν όμως ανώτερη από εκείνο που επέβαλαν οι προαναφερθείσες περιστάσεις, την οποία όχι µόνο δεν ρύθμισε εγκαίρως λαμβάνοντας συνεχώς υπόψη τις επικρατούσες οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, αλλά ούτε ανέκοψε αυτήν μειώνοντάς την αναλόγως ώστε να µπορεί να διακόψει την πορεία του πριν από κάθε εμπόδιο που μπορούσε να προβλεφθεί και βρισκόταν σε ορατό για αυτόν σημείο της οδού. Αποτέλεσμα της αμελούς αυτής συμπεριφοράς του, η οποία συνδέεται αιτιωδώς  με το επελθόν επιζήμιο αποτέλεσμα, ήταν να µην αντιληφθεί εγκαίρως την ενάγουσα-πεζή, η οποία κατά το χρόνο του ατυχήματος είχε διασχίσει το μεγαλύτερο μέρος του οδοστρώματος κατά τα προεκτεθέντα, και να επιπέσει επί του σώματός της, αν και ευχερώς μπορούσε, αφού η οδός στο σημείο εκείνο εκτείνεται ευθεία σε ικανή απόσταση και η ορατότητά του δεν περιοριζόταν από κανένα εξωτερικό φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο, να την αποφύγει οδηγώντας όπως όφειλε µε σύνεση, έχοντας διαρκώς τεταμένη την προσοχή του και ανακόπτοντας την ταχύτητα της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε, αλλά και όταν την αντιλήφθηκε καθυστερημένα, μόλις την τελευταία στιγμή, δεν εκτέλεσε κανένα αποφευκτό ελιγμό ούτε τροχοπέδησε αφού δεν βρέθηκαν στο σημείο ίχνη τροχοπεδήσεως, παρόλο που αυτά επέβαλαν οι προαναφερθείσες αντικειμενικές συνθήκες και η ύπαρξη της πεζής εντός του οδοστρώματος Η δε πεζή διότι, αν και μπορούσε ευχερώς να χρησιμοποιήσει µε ασφάλεια την προκαθορισμένη µε ανάλογη σήμανση και διαγραμμιζόμενη διάβαση πεζών που υπήρχε στην κοντινή απόσταση των 25,70 μέτρων μπροστά από το σημείο του ατυχήματος, η οποία αν και αποχρωματισμένη ήταν ορατή από τους χρήστες της οδού, κατήλθε στο οδόστρωμα σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών και επιχείρησε να το διασχίσει χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί επαρκώς, όπως όφειλε και μπορούσε, αν μπορούσε να προβεί στην κίνηση αυτή προκειμένου να διασχίσει µε ασφάλεια ολόκληρο το οδόστρωμα δίχως να παρεμποδίσει την κυκλοφορία των οχημάτων επί του οδοστρώματος που διέσχιζε καθέτως και χωρίς να λάβει υπόψη τον πιθανό κίνδυνο για την ίδια και τους επερχοµένους οδηγούς από την κινούμενη δεξιά της µε την πιο πάνω ταχύτητα µμοτοσυκλέτα. Επέδειξε, δηλαδή και αυτή, συμπεριφορά, η οποία, όντας ικανή κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα, το προκάλεσε στη συγκεκριμένη περίπτωση, έστω και αν αυτό συνέβη και από υπαιτιότητα του οδηγού της μοτοσυκλέτας, και έτσι συνδέεται αιτιωδώς προς την αμέλεια αυτή της παθούσας (άρθρα 330 του ΑΚ, 12 παρ. 1 εδ. α’ και 38 του ν. 2696/1999 «Περί Κυρώσεως του ΚΟΚ»). Η παράβαση εκ μέρους της πεζής των πιο πάνω διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου µμεταξύ της παραβάσεως αυτής και του ατυχήματος δεν αναιρεί την υπαιτιότητα στην πρόκληση και την έκταση αυτού του οδηγού της μοτοσυκλέτας, καθόσον μάλιστα μόνη η τήρηση των ελάχιστων υποχρεώσεων που επιβάλλει ο παραπάνω Κώδικας στους οδηγούς οχημάτων κατά την οδήγησή τους δεν αίρει την υποχρέωσή τους να συμπεριφέρονται και πέραν των ορίων αυτών, όταν ιδίως οι περιστάσεις το επιβάλλουν προς αποτροπή ζημιογόνου γεγονότος, ή την μείωση των εξ αυτού επιζήμιων συνεπειών (ΑΠ 576/2000 ΕλλΔνη 41.1594, ΑΠ 447/2000 ΕλλΔνη 41.1309, ΑΠ 341/1999 ΕλλΔνη 40.1528). Αντιθέτως, υποχρέωση κάθε οδηγού, όπως και του οδηγού της μοτοσυκλέτας, είναι να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή προς τους πεζούς και να μειώνει την ταχύτητα του οχήματος που οδηγεί όταν ιδίως βρίσκονται, έστω και παρανόμως, πεζοί στην τροχιά του, επιτρέποντας στους τελευταίους να απομακρυνθούν. Από τις διδαχές της κοινής πείρας, εξάλλου, είναι γνωστό ότι κατά την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό παρουσιάζονται πάντοτε απρόοπτες καταστάσεις, οι οποίες επιβάλλουν την επιχείρηση άμεσης αναγκαστικής τροχοπεδήσεως ή και άλλων κατάλληλων αποφευκτικών ελιγμών, χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητη η επέλευση τροχαίου ατυχήματος, αν και εφόσον ο οδηγός κινείται µε την αναγκαία σύνεση και προσοχή στην οδήγηση και µε την επιβαλλόμενη για τις περιστάσεις ταχύτητα. Ενόψει τούτων, εκτιμώντας το Δικαστήριο, κατά τα άνω εκτεθέντα, τη βαρύτητα υπαιτιότητας καθενός των εμπλακέντων, οδηγείται στην κρίση ότι το ένδικο ατύχημα οφειλόταν σε αμέλεια µεν κατά ποσοστό 30% της πεζής, σε αμέλεια δε κατά ποσοστό 70% του οδηγού της μοτοσυκλέτας, κατά τη νόμιμή και εν μέρει βάσιμη και κατ’ ουσίαν ένσταση εκ της διατάξεως του άρθρου 300 του ΑΚ περί συνυπαιτιότητας της πεζής στην επέλευση του ατυχήματος και στον τραυματισμό της. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο µε την εκκαλουμένη απόφασή του έκρινε ότι αποκλειστικώς υπαίτια του ατυχήματος και του επελθόντος αποτελέσματος αυτού είναι η ίδια η πεζή-ενάγουσα και µε την παραδοχή αυτή απέρριψε την αγωγή της τελευταίας ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, έσφαλε κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του νόμου και κακώς εκτίμησε τις αποδείξεις…».

  Χρήστος Μέμτσας   Μαρ 21, 2019   αποζημίωση, τροχαίο ατύχημα   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τραυματισμός πεζής – παράσυρση από μοτοσικλέτα – διέλευση εκτός διάβασης πεζών Read More

απώλεια εισοδημάτων – εποχιακός υπάλληλος – εργοδοτικές εισφορές – αναλογία δώρου Χριστουγέννων

Το γραφείο μας χειρίστηκε υπόθεση τραυματισμού εποχιακής ξενοδοχοϋπαλλήλου, η οποία τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα, ως συνεπιβάτιδα δίκυκλης μοτοσικλέτας. Μεταξύ άλλων αξιώσεων, προβλήθηκαν και επιδικάστηκαν αξιώσεις για απώλεια εισοδημάτων εξαιτίας του τραυματισμού της, για επιδίκαση των εργοδοτικών εισφορών και αναλογία Δώρου Χριστουγέννων.

Ακολουθεί το απόσπασμα της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών :

«……Περαιτέρω, η ενάγουσα, η οποία είναι απόφοιτη του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η οποία εργαζόταν κατά περιόδους και ως γυμνάστρια, κατά τον κρίσιμο χρόνο εργαζόταν στην ανώνυμη εταιρεία µε την επωνυμία «………. Ξενοδοχειακή και Τουριστική Α.Ε.», και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Ο. V. στον …… στην Κ……, µε σύμβαση ορισμένου χρόνου από 30.04.2017 έως 30.10.2017, ως σερβιτόρα µε μηνιαίες μικτές αποδοχές ……. ευρώ και πλέον αυτών λάμβανε για τις προσαυξήσεις της εργασίας τις Κυριακές το ποσό των …… ευρώ μηνιαίως, ήτοι οι συνολικές μικτές αποδοχές της ανερχόταν στο ποσό των ……. ευρώ. Συνεπεία του ένδικου συμβάντος και του εξ αυτού τραυματισμού της κατέστη ανίκανη προς εργασία κατά το χρονικό διάστημα από 15.09.2017 έως 31.10.2017, κατά το οποίο, αν δεν μεσολαβούσε το ένδικο ατύχημα, θα εξακολουθούσε µε πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων να εκτελεί την ίδια εργασία, ενόψει της ανωτέρω σύμβασης ορισμένου χρόνου, από την οποία θα κέρδιζε συνολικά κατά το χρονικό αυτό διάστημα το συνολικό ποσό των ……… (( …….. € / 2 για τον 09° του 2017 + ……. € για τον 10° του 2017 = (……. € + ……..). Σημειώνεται ότι µε την προσωρινή διακοπή εργασίας λόγω ανικανότητας προς αυτήν συνεπεία τραυματισμού, η εργοδότρια απαλλάχθηκε από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, που διαφορετικά θα την βάρυναν. Βέβαια η ενάγουσα εργαζόμενη δεν έχει άμεση αξίωση κατά της εργοδότριας προκειμένου να απαιτήσει τις εισφορές αυτές. Οι εν λόγω όμως εισφορές δεν παύουν όμως να αποτελούν όφελος για την εργαζόμενη – ενάγουσα, η απόλαυση του οποίου χάνεται για τον ανωτέρω λόγο. Για να απολαύσει η εργαζόμενη το όφελος των εργοδοτικών εισφορών θα πρέπει είτε να τις καταβάλει η ίδια µε δικά της χρήματα είτε να απασχοληθεί µμεταγενέστερα για ίσο χρόνο. Τελικά οι εισφορές αυτές να υπογράψει δήλωση ανάκλησης της αρχικής του δήλωσης ατυχήματος αλλά και δήλωση άφεσης χρέους να υπογράψει δήλωση ανάκλησης της αρχικής του δήλωσης ατυχήματος αλλά και δήλωση άφεσης χρέους οποία και δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον υπόχρεο (ΑΠ 291/2007, ΝοΒ 2007.1370, 1641,Αθ. Κρητικός, Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα, 4η έκδοση, 2008, σελ. 266-267). Επομένως, η ενάγουσα δικαιούται πλέον του ανωτέρω ποσού και το ποσό των ….. ευρώ (…. € / 2 για τον 9ο του 2017 + ….. € για τον 10ο του 2017 = (….. € + ……), που αντιστοιχεί στις εργοδοτικές εισφορές, που δεν κατέβαλε, λόγω απουσίας της από την εργασία της, η εργοδότρια εταιρεία της. Επιπλέον, η ενάγουσα απώλεσε την αναλογία δώρου Χριστουγέννων, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των …… ευρώ (0,25 Χ …… € μηνιαίες αποδοχές) καθώς και τις αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές ύψους …… ευρώ. Επομένως, συνολικά απώλεσε από την ως άνω αιτία το ποσό των ….. ευρώ (…..), έλαβε δε για την ανωτέρω αιτία από τον ασφαλιστικό της φορέα, όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθµ. πρωτ. /12.10.2018 βεβαίωση του ΕΦΚΑ, ως επιδότηση για το χρονικό διάστημα από 16.09.2017 έως 30.10.2017 το συνολικό ποσό των …. ευρώ, το οποίο πρέπει να αφαιρεί από το ποσό των …… ευρώ, και συνεπώς, η εκ της ανωτέρω αιτίας ζημία της ανέρχεται στο ποσό των …… ευρώ (……)…»

  Χρήστος Μέμτσας   Μαρ 21, 2019   αποζημίωση, τροχαίο ατύχημα   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο απώλεια εισοδημάτων – εποχιακός υπάλληλος – εργοδοτικές εισφορές – αναλογία δώρου Χριστουγέννων Read More

Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού, Μικτές Αποδοχές, Καταστραφέντα Είδη, Αξία Μοτοσικλέτας

Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού – Αποζημίωση

Το γραφείο μας χειρίστηκε υπόθεση τραυματισμού Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Ο ενάγων, Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, άσκησε αγωγή αποζημίωσης κατά την ασφαλιστικής εταιρείας του ζημιογόνου αυτοκινήτου, αξιώνοντας αποζημίωση για τον τραυματισμό του. Η υπηρεσία, του χορήγησε  αναρρωτική άδεια κατά την διάρκεια της οποίας του κατέβαλλε τις μικτές αποδοχές του. Από το άρθρο 930 παρ. 3 Α.Κ. προκύπτει ότι δύνανται νομίμως να αξιώσει αθροιστικά τα ποσά που αντιστοιχούν στα εισοδήματά του (μισθούς) τόσο από την υπηρεσία του όσο και από τον τρίτο, δηλαδή εν προκειμένω την ασφαλιστική εταιρία του υπαιτίου του ατυχήματος, καθώς η τελευταία δεν δύναται να ωφεληθεί από το γεγονός ότι η υπηρεσία του ζημιωθέντος – το Ελληνικό Δημόσιο εν προκειμένω – ήταν υποχρεωμένο εκ του νόμου να καταβάλλει την μισθοδοσία στο προσωπικό της. Βάσει της απόφασης που εκδόθηκε υποχρεώθηκε η ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου οχήματος να καταβάλλει στον ενάγοντα Αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού το σύνολο των μικτών αποδοχών του για ολόκληρο το διάστημα της αναρρωτικής του άδειας, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγουμένως καταβληθεί από το Πολεμικό Ναυτικό. Επίσης επιδικάστηκε στον ανωτέρω οδηγό μοτοσικλέτας, η αξία των αντικειμένων που έφερε κατά τη σύγκρουση και συγκεκριμένα το κράνος του, το κινητό του τηλέφωνο, το παντελόνι και τα υποδήματα του, επειδή αποδείχθηκε ότι καταστράφηκαν. Επιπλέον αποδείχθηκε ότι εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος καταστράφηκε ολοσχερώς η μοτοσικλέτα του και επιδικάστηκε ως αποζημίωση το ποσό της εμπορικής της αξίας κατά τον χρόνο του ατυχήματος.

Ακολουθούν τα αντίστοιχα αποσπάσματα της απόφασης.

«….Επίσης, ο ενάγων, ο οποίος είναι αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνεπεία του ανωτέρω τραυματισμού του έλαβε άδεια 35 συνολικά ημερών. Οι μικτές αποδοχές του για το χρονικό αυτό διάστημα ανήλθαν σε ………(……… καθαρές αποδοχές + …………….. κρατήσεις) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό, δικαιούται να αξιώσει ο ενάγων, παρά το γεγονός ότι καταβλήθηκε από το Ελληνικό Δηµόσιο ως μισθός (βλ ΑΠ 152/2017, 1488/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ακόμηµη, λόγω της ένδικης σύγκρουση; καταστράφηκε το κράνος του, μάρκας ARAI, αξίας, κατά την κρίση του δικαστηρίου, …… ευρώ, το κινητό του τηλέφωνο, μάρκας SAMSUNG J5, αξίας …… ευρώ, τα υποδήματά του αξίας, …….ευρώ και το παντελόνι του, αξίας …….. ευρώ, ήτοι συνολικά ……. ευρώ. Αποδείχθηκε επίσης ότι η µμοτοσικλέτα του ενάγοντος ήταν εργοστασίου κατασκευής PIAGGIO τύπου Χ 8, 250 κυβικών και µε έτος πρώτης κυκλοφορίας την ………….. Η εμπορική της αξία κατά τον χρόνο της σύγκρουση; ανερχόταν σε ………..ευρώ. Δεδομένου ότι για την επισκευή της θα έπρεπε να δαπανήσει το ποσό των ……… ευρώ, πρόκειται περί ολοσχερούς καταστροφής αυτής υπό την οικονομική του όρου έννοια και ως εκ τούτου η αντίστοιχη περιουσιακή ζημία του ιδιοκτήτη του, ανέρχεται στο προαναφερόμενο ποσό της αξίας της, αφαιρουμένου όμως του ποσού των ……. (αξία υπολειμμάτων), ήτοι συνολικά …….ευρώ…..»

  Χρήστος Μέμτσας   Μαρ 21, 2019   αποζημίωση, τροχαίο ατύχημα   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού, Μικτές Αποδοχές, Καταστραφέντα Είδη, Αξία Μοτοσικλέτας Read More

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΖΟΥ

ανατροπή  στο σχεδιάγραμμα της τροχαίας

Το γραφείο μας ανέλαβε την άσκηση αγωγής για την αποζημίωση πεζού, ο οποίος βαδίζοντας στο οδόστρωμα τραυματίστηκε από αυτοκίνητο, το οποίο εκινείτο ομόρροπα και παράλληλά του. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης έγκειται στο γεγονός ότι το πρόχειρο σχεδιάγραμμα της τροχαίας, το οποίο είχε συνταχθεί απουσία του τραυματία, τον εμφάνιζε να επιχειρεί να διασχίσει κάθετα την οδό, από σημείο όπου δεν υπάρχουν διαβάσεις και εξ αυτού του λόγου να τραυματίζεται. Επίσης ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν αποδέχθηκε την υπαιτιότητά του, αλλά αντιθέτως υποστήριζε ότι ο πεζός «πετάχτηκε» ξαφνικά μπροστά του. Από το φωτογραφικό υλικό που προσκομίσαμε, από την κατάθεση μάρτυρα που αποδεδειγμένα βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος λίγα λεπτά μετά τον τραυματισμό και από το σύνολο των ισχυρισμών που προβάλαμε, επιτύχαμε την ανατροπή του σχεδιαγράμματος και πείσαμε το δικαστήριο για τα πραγματικά περιστατικά σύμφωνα με τους ισχυρισμούς μας. Η υπ’ 116/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκανε πλήρως δεκτούς τους ισχυρισμούς μας και δέχτηκε ότι ο πεζός περπατούσε αναγκαστικά στο οδόστρωμα καθώς δεν μπορούσε να ανέλθει στο πεζοδρόμιο εξαιτίας των σταθμευμένων αυτοκινήτων και των κάδων απορριμμάτων που υπήρχαν στο σημείο, τα οποία αποτελούσαν εμπόδια για την άνοδό του στο πεζοδρόμιο. Το δικαστήριο δέχτηκε επίσης ότι το αυτοκίνητο κινούμενο στην ίδια κατεύθυνση με αυτόν το κτύπησε κατά τη στιγμή που διερχόταν από δίπλα του, επειδή ο οδηγός του δεν υπολόγισε ορθά τις μεταξύ τους αποστάσεις. Το κείμενο της απόφασης είναι το εξής :

«….Την 21-11-2015 και περί ώρα 20.00, επισυνέβη αυτοκινητικό ατύχημα, παθών του οποίου υπήρξε ο ήδη ενάγων. Ειδικότερα, ο παθών, κατά το χρόνο εκείνο ευρίσκετο επί της οδού Ζ., στο Π. Φ., όπου στο ύψος του οικοδομικού αριθμού …. πραγματοποίησε στάθμευση του οχήματός του, εκ δεξιών της πορείας του και µε µέτωπο προς τη Λ. Συγγρού. Αφού στάθμευσε, αποβιβάστηκε από το όχημά του και ξεκίνησε να κινείται παράλληλα του οχήματός του, µη δυνάμενος να ανέλθει άμεσα επί του πεζοδρομίου αφού έμπροσθεν του οχήματός του ήταν τoπoθετηµένοι κάδοι απορριμμάτων του δήμου Π. Φ, οι οποίοι καταλάμβαναν χώρο μήκους περί τα 7 μέτρα, εκτεινόμενοι μέχρι τη διασταύρωση της οδού Ζ. µε την κάθετη αυτής οδό Π., µε αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένος να βαδίσει επί του οδοστρώματος μέχρι να προσεγγίσει την ανωτέρω διασταύρωση, όπου τότε µόνο θα είχε τη δυνατότητα να ανέλθει στο πεζοδρόμιο. Κατά τον ίδιο χρόνο, επί της οδού Ζ εκινείτο το υπ’ αριθµ. κυκλοφορίας ….ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ……..ασφαλισμένο στην εναγοµένη ασφαλιστική εταιρία, µε πορεία προς τη Λ. Σ. Εν ω χρόνο  ο ενάγων είχε διανύσει περί το ένα μέτρο επί του οδοστρώματος, δέχτηκε αιφνιδίως κτύπημα από το εμπρόσθιο δεξιό μέρος του παραπάνω αυτοκινήτου, µε αποτέλεσμα να επιπέσει επί του οδοστρώματος. Αποκλειστικά υπαίτιος του ενδίκου ατυχήματος και των εξ αυτού αποτελεσμάτων είναι ο ασφαλισμένος της εναγοµένης οδηγός, ο οποίος δεν οδηγούσε µε σύνεση και προσοχή ως µέσος οδηγός. Η δε αμέλειά του συνίσταται στο ότι δεν κατέβαλε την κατ’ αντικειμενική κρίση απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή, και εξ αυτού του λόγου δεν λάμβανε συνεχώς υπόψη του τις επικρατούσα; συνθήκες και ειδικότερα τη στενότητα του οδοστρώματος, πλάτους λωρίδας 5,85 µέτρων συνολικά το οποίο καταλαμβανόταν εν µέρει και  από σταθμευμένα αυτοκίνητα, και ενώ κινούνταν επί της οδού, δεν τήρησε απόσταση ασφαλείας από τον πεζό που βάδιζε στην άκρη του οδοστρώματος, τον οποίον όφειλε να είχε διακρίνει, αφού αυτός εκινείτο έμπροσθεν του οπτικού του πεδίου, διήλθε δε χωρίς προσοχή από αριστερά του, µε αποτέλεσμα να επιπέσει σε αυτόν και να τον τραυματίσει, ενώ θα έπρεπε να προσέξει τον πεζό και να τον διευκολύνει να ανέλθει στο πεζοδρόμιο, µειώνοντας ταχύτητα και διακόπτοντας ακόμα την πορεία του οχήματός του, αφού ήταν λίαν επισφαλής η ταυτόχρονη διέλευση του οχήματος από αριστερά του πεζού. Αντίθετα δεν αποδείχθηκε συνυπαιτιότητα του ενάγοντα στην πρόκληση του τραυματισμού του, καθόσον αυτός βάδιζε στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος, συννόµως, κατ’ άρθρο 38 παρ. 2 ΚΟΚ, ενόψει του ότι, όπως προαναφέρθηκε, ήταν αδύνατο στο ύψος αυτό η διέλευση πεζών προς το πεζοδρόμιο λόγω των παραπάνω εμποδίων, η δε κίνηση του ζημιογόνου οχήµατος ήταν επί τοσούτον αιφνιδία, ώστε ο ήδη ενάγων δεν διέθετε χρονικό περιθώριο αντίδρασης. Δεν αποδείχθηκε ότι ο ενάγων παρενεβλήθη αιφνιδίως στην πορεία του οχήματος, άλλωστε, όπως προκύπτει από την έκθεση αυτοψίας, η ζημία του οχήματος είναι στο εμπρόσθιο δεξιό μέρος του (σημείο υποδεικνύον ότι το όχηµα επέπεσε επί του πεζού) και όχι επί του δεξιού µέρους του, συνεπώς δεν προκύπτει ότι ο πεζός επέπεσε επί του οχήματος, όπως υπολαμβάνει η εναγοµένη, ισχυριζόμενη ότι το ζημιογόνο όχημα ευρίσκετο έμπροσθεν του ενάγοντος όταν αυτός επιχείρησε να βαδίσει επί του οδοστρώματος….»

  Χρήστος Μέμτσας   Φεβ 14, 2018   αποζημίωση, τροχαίο ατύχημα   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΖΟΥ Read More

Άκυρη δήλωση άφεσης χρέους από ασφαλισμένο προς την ασφαλιστική εταιρεία λόγω πλάνης

Το γραφείο μας χειρίστηκε με επιτυχία υπόθεση πελάτη μας, ο οποίος πείστηκε από συνεργάτη της εταιρείας στην οποία ασφάλιζε την αστική ευθύνη για τις προς τρίτους υλικές ζημιές που προκαλούνται από την κυκλοφορία της δίκυκλης μοτοσικλέτας του, να υπογράψει δήλωση ανάκλησης της αρχικής του δήλωσης ατυχήματος αλλά και δήλωση άφεσης χρέους. Το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης ήταν ότι παραιτείται από κάθε αξίωση και δικαίωμα που απορρέει από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αναλαμβάνει με δικά του έξοδα να καλύψει τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη του οχήματος στο οποίο προκάλεσε υλικές ζημιές. Πρόκειται για μία παλαιά τακτική κάποιων ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία παλαιότερα είχε οδηγήσει σε καταφανώς άδικες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων αλλά ήδη από το έτος 2002 και δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 151/2002 απόφασης του Αρείου Πάγου οι παραπάνω άδικες συνέπειες για τους ανυποψίαστους ασφαλισμένους είχαν πάψει να υφίστανται. Όμως 15 έτη αργότερα επανέρχονται στο προσκήνιο αντίστοιχες πρακτικές, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και σωστών νομικών χειρισμών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αποδείξαμε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών ότι ο πελάτης μας οδηγήθηκε στην συγκεκριμένη δήλωση ανάκλησης και άφεσης χρέους από ουσιώδη πλάνη ως προς τα πραγματικά περιστατικά και για τον λόγο αυτό η δήλωση του ήταν άκυρη, διότι εάν γνώριζε την πραγματική κατάσταση – εν προκειμένω ότι θα πληρώσει ο ίδιος τα χρήματα στον ζημιωθέντα για την ζημία που του προκάλεσε και όχι η ασφαλιστική εταιρεία – δεν θα επιχειρούσε την συγκεκριμένη δικαιοπραξία (δήλωση). Το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς μας και εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφασή του, απόσπασμα της οποίας παραθέτουμε :

«…..Τα άρθρα 140 και 141 ΑΚ ορίζουν αντιστοίχως ότι, αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η δήλωσή του δεν συμφωνεί, από ουσιώδη πλάνη, µε τη βούλησή τoυ έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας  καθώς και ότι, «η πλάνη είναι ουσιώδης όταν αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία ώστε, αν το πρόσωπο γνώριζε την πραγματική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε τη δικαιοπραξία. Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων η πλάνη αυτή κατά τη δήλωση βουλήσεως, ήτοι η διάσταση μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως, συνεπεία εσφαλμένης από τον δηλούντα, της απαιτούμενης για τον προσδιορισμό της βουλήσεως πραγματικής καταστάσεως, η οποία (πλάνη) µπορεί να είναι και αποτέλεσμα απάτης (άρθρο 147 ΑΚ),που είναι δυνατόν να παρέχει στον πλανηθέντα το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας όταν είναι ουσιώδης, µπορεί να αφορά ακόµη και στο περιεχόμενο της δηλώσεως, ακόµη και αν αυτή έχει σχέση µε το δίκαιο, και δη ως προς το είδος της δικαιοπραξίας ή τη νομική ενέργεια κάποιου όρου ή ως προς τις νομικές συνέπειες κάποιας δηλώσεως (ΑΠ 151/2002 NOMOS).

Στην προκειμένη περίπτωση, από το αυτά ως άνω αποδεικτικά στοιχεία προέκυψαν επιπλέον τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Αμέσως µετά το προαναφερόμενο ατύχημα ο παρεμπιπτόντως εναγόµενος, υπέβαλε προς την κυρίως εναγοµένη και παρεμπιπτόντως ενάγουσα την από 10.11.2014 δήλωση για τις; συνθήκες του ατυχήματος. Στη συνέχεια όμως, την 8.4.2015, µε νέα δήλωσή του, ανακάλεσε την προηγούμενη δήλωσή του, αναλαμβάνοντας να καταβάλει εξ ολοκλήρου στην παρεμπιπτόντως ενάγουσα κάθε ποσό το οποίο αυτή θα κατέβαλε στον ζημιωθέντα κυρίως ενάγοντα. Η δήλωση αυτή, που απηύθυνε προς την παρεμπιπτόντως ενάγουσα η οποία είχε πραδιατυπωµένο περιεχόμενο εμφανίζοντας κενά µόνο ως προς το σημεία όπου θα έπρεπε να συμπληρωθούν το στοιχεία του δηλούντος, ο χρόνος και ο τόπος του ατυχήματος, τα στοιχεία της δήλωσης ατυχήματος και η ημερομηνία υποβολής της, περιείχε δήλωση προς σύναψη σύμβασης άφεσης χρέους. Πλην όμως αυτή είναι ακυρώσιμη, λόγω πλάνης του παρεμπιπτόντως εναγοµένου, που προκλήθηκε από την αντισυµβληθείσα υπάλληλο της παρεμπιπτόντως ενάγουσας, αφού ο ανωτέρω εναγόµενος επειδή δεν ανέγνωσε το σχετικό έντυπο της δήλωσης, είχε την εσφαλμένη αντίληψη ότι υπέγραψε, µε την υπόδειξη της αρμόδιας υπαλλήλου της παρεμπιπτόντως ενάγουσας, η οποία ήταν υπάλληλος της δικής του ασφαλιστικής εταιρίας και ως εκ τούτου ήταν εύλογη η εντύπωση και η εμπιστοσύνη του ότι τούτη λειτουργούσε προς το συμφέρον του, έγγραφο το οποίο είχε ορισμένο περιεχόμενο και δη τις τελικές διατυπώσεις για την πληρωμή του κυρίως ενάγοντος από την παρεμπιπτόντως ενάγουσα, ήτοι για την κάλυψη της ευθύνης του ατυχήματος από την ίδια, ενώ εάν γνώριζε ότι απηύθυνε δήλωση προς σύναψη σύμβασης άφεσης χρέους, δεν θα την επιχειρούσε, αφού η βούλησή του ήταν να αναλάβει η παρεμπιπτόντως ενάγουσα την ασφαλιστική της ευθύνη εκ της επελεύσεως του ατυχήματος και όχι να απαλλαγεί αυτή από την ευθύνη για το ατύχημα που είχε προκληθεί. Η πλάνη του δε αυτή είναι, κατά τα πρoεκτεθέντα, ουσιώδης και συνεπώς η μεταξύ της παρεμπιπτόντως ενάγουσας και του παρεμπιπτόντως εναγοµένου καταρτισθείσα σύμβαση ασφάλισης δεν κατέστη ανενεργή, συνεπεία της προαναφερόµενης σύμβασης άφεσης χρέους. Το ότι ο εναγόµενος βρισκόταν σε ουσιώδη πλάνη κατά το ανωτέρω, όταν υπέγραφε την ως άνω δήλωση ανάκλησης αποδείχτηκε κατά κύριο λόγο από την κατάθεση τoυ κυρίως ενάγοντα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η οποία περιέχεται στο ταυτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά δίκης, ο οποίος, χωρίς να εξαρτά έννομο συμφέρον, δήλωσε επί λέξει τα εξής: « … ήρθε η ασφαλιστική εταιρία συμφώνησε, είχα πάρει τηλέφωνο στην ασφαλιστική εταιρία εγώ, µου λέει σε είκοσι (20) ημέρες να έρθετε να πληρωθείτε, μετά από είκοσι (20) ημέρες που πήρα τηλέφωνο μου λέει (σ.σ η ασφαλιστική) ήρθε ο Κ.. λέει και έκανε ανάκληση της δήλωσής του, μόλις τον πήρα τηλέφωνο εγώ τον Κ… μου λέει εγώ υπέγραψα ένα χαρτί μου λέει για να πληρωθείς έτσι μου είπε η κοπέλα (ενν η υπάλληλος της ασφαλιστικής) δεν υπέγραψα καμία ανάκληση ούτε ξέρω τι είναι η ανάκληση…»

Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει η παρεμπίπτουσα αγωγή να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της……..»

  Χρήστος Μέμτσας   Οκτ 24, 2017   τροχαίο ατύχημα   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άκυρη δήλωση άφεσης χρέους από ασφαλισμένο προς την ασφαλιστική εταιρεία λόγω πλάνης Read More

τραυματισμός οδηγού μοτοσικλέτας από το άνοιγμα της πόρτας αυτοκινήτου

Το γραφείο μας χειρίστηκε υπόθεση τραυματισμού άνδρα 67 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε (τραυματικός πνευμονοθώρακας) μετά από σύγκρουση της μοτοσικλέτας που οδηγούσε με προσωρινά σταθμευμένο αυτοκίνητο, ο συνοδηγός του οποίου άνοιξε αιφνίδια και χωρίς να ελέγξει την πόρτα του προκειμένου να αποβιβαστεί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το γραφείο μας ανέλαβε την υπόθεση δύο έτη μετά τον τραυματισμό του εντολέα μας και ενώ του είχε καταβληθεί από την ασφαλιστική του εταιρεία στο πλαίσιο του φιλικού διακανονισμού και εξωδικαστικού συμβιβασμού το ποσό αποκατάστασης των υλικών ζημιών που υπέστη η μοτοσικλέτα του και ένα ελάχιστο ποσό 18,00 € για τον σοβαρό τραυματισμό του. Φυσικά ο εν λόγω συμβιβασμός ήταν αισχροκερδής λόγω της εμφανούς δυσαναλογίας παροχής αντιπαροχής.

Το Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1120/2017 απόφασή του με την οποία επιδίκασε στον εντολέα μας χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστην εξαιτίας του τραυματισμού του, τα εισοδήματα  που απώλεσε εξαιτίας της αδυναμίας του να εργαστεί, τις δαπάνες για φάρμακα και ποσό για τις υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας που του παρείχε η σύζυγός του καθ’ όλο το διάστημα της τρίμηνης αδυναμίας του να αυτοεξυπηρετηθεί.

Ακολουθούν αποσπάσματα της απόφασης

«….Όταν η παραπάνω οδηγός έφτασε στο ύψος του ΟΑ 100 της παραπάνω Λεωφόρου στην οποίο κινείτο, διέκοψε προσωρινά την πορεία της προκειμένου να αποβιβάσει τη συνοδηγό της…… Η τελευταία όμως αιφνίδια και ανέλεγκτα άνοιξε την εμπρόσθια δεξιά θύρα του οχήματος, τη στιγμή που διερχόταν στο δεξιό άκρο της Λεωφόρου ο ενάγων, καθόσον υπήρχε επαρκής χώρος για την παράλληλη κίνηση της μοτοσικλέτας και του οχήματος εντός της ίδιας λωρίδας, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τη μοτοσικλέτα του ενάγοντος, να χάσει ο ενάγων τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και να επιπέσει με τη δεξιά πλευρά της μοτοσικλέτας στα υπάρχοντα εκ δεξιών προστατευτικά κιγκλιδώματα και να προκληθεί ο τραυματισμός του ενάγοντος. Σύμφωνα με τα πλήρως ως άνω αποδειχθέντα περιστατικά, η σύγκρουση των δύο οχημάτων οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της παραπάνω οδηγού του ασφαλισμένου στην εναγομένη οχήματος, η οποία από έλλειψη προσοχής και σύνεσης την οποία επιδεικνύει ο μέσος συνετός οδηγός, κατά την οδήγηση του οχήματος του, δεν είχε διαρκώς τεταμένη την προσοχή της, ούτε είχε τον πλήρη έλεγχο και την εποπτεία του οχήματός της, ώστε να μπορεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς, παρά τις επιβαλλόμενες από το άρθρο 12 παρ.1 και 19 παρ. 1,2,3 του Ν.2696/1999 υποχρεώσεις, λαμβάνοντας συνεχώς υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες, αφού αν και προτίθετο να αποβιβάσει την παραπάνω συνοδηγό της, δεν φρόντισε ώστε να μην προβεί αυτή στο άνοιγμα της δεξιάς θύρας προτού βεβαιωθεί ότι δεν θα κινδύνευαν από το άνοιγμά της άλλοι χρήστες της οδού, δεδομένου του ότι αν έλεγχε θα έβλεπε τον ενάγοντα (ο οποίος είχε επαρκή χώρο εντός της δεξιάς λωρίδας που κινείτο) να διέρχεται από τη δεξιά πλευρά της, ευρισκόμενο ήδη στο ύψος της δεξιάς θύρας της συνοδηγού και θα αντιλαμβανόταν ότι με το άνοιγμα της θύρας Θα ανέκοπτε την πορεία του καθόσον Θα προσέκρουε σε αυτήν. Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι ο ενάγων οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του με μεγάλη ταχύτητα και ότι επιχείρησε να προσπεράσει από δεξιά ενώ δεν υπήρχε επαρκής χώρος, καθόσον ο ενάγων κινείτο ήδη παράλληλα με το όχημα της ασφαλισμένης στην εναγομένη οδηγού, στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας, βρισκόταν δε στο ύψος της δεξιάς θύρας του συνοδηγού όταν συνέβη το ατύχημα, ήτοι θα έπρεπε να είχε γίνει αντιληπτός από την οδηγό προτού αυτή επιτρέψει τα άνοιγμα της θύρας και την αποβίβαση της συνοδηγού, απορριπτομένου ως κατ’ ουσίαν αβάσιμου του νόμιμου κατ’ άρθρον 300 ΑΚ ισχυρισμού της εναγομένης…..

Αποτέλεσμα της άνω σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός του ενάγοντος, ο οποίος διακομίσβηκε στο Γ.Ν.Α. «………..», όπου διαγνώστηκε ότι υπέστη κατάγματα πλευρών δεξιά και πνευμονικές θλάσεις αμφώ, τα οποία αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά, καθώς και κάκωση κεφαλής και πηχεοκαρπικής (ΑΡ). ‘Έλαβε εξιτήριο στις ……, του εδόθησαν οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή και του συνεστήθη τρίμηνη αναρρωτική άδεια και παρακολούθηση σε τακτική βάση στα ιατρεία της θωρακοχειρουργικής κλινικής. Επανεξετάστηκε άλλες τρεις φορές μετά τη νοσηλεία του, ήτοι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 20…. (σχετ. ιατρικές γνωματεύσεις του άνω νοσοκομείου).

Εξαιτίας του τραυματισμού του από το ένδικο ατύχημα, είχε ανάγκη από αποκλειστική νοσοκόμα κατά την παραμονή του στο νοσοκομεία, για την οποία Θα απαιτείτο το ποσό των 70 ευρώ ημερησίως, κατά την κρίση του δικαστηρίου, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, ήτοι το συνολικό ποσό των 280 ευρώ (70 ευρώ Χ 4 ημέρες), καθώς από οικιακή βοηθό για 3 μήνες μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ιδίως λόγω του διαγνωσθέντος κατά την έξοδο του τραυματικού αιμοπνευμοθώρακα και της ανάγκης συνεχούς λήψης οξυγόνου για 15 ώρες την ημέρα κατά το διάστημα αυτό (σχετ. εξιτήριο και ιατρική γνωμάτευση του άνω νοσοκομείου), για την οποία θα απαιτείτο το ποσό των 600 ευρώ, μηνιαίως, το οποίο είναι εύλογο, κατά την κρίση του δικαστηρίου, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, ήτοι το συνολικό ποσό των 1.800 ευρώ (600 ευρώ Χ 3 μήνες), χρέη δε αποκλειστικής νοσοκόμου και οικιακής βοηθού έκανε η σύζυγός του……. …….. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι κατά την ημέρα του ατυχήματος, ο ενάγων εργαζόταν ως επιστάτης στην εταιρία «……..», με μηνιαίες μικτές αποδοχές ύψους 1.550,74 ευρώ, απουσίασε δε από την παραπάνω εργασία του κατά τα χρονικό διάστημα από την ημέρα του ατυχήματος μέχρι και την , οπότε και διέκοψε την εργασία του λόγω συνταξιοδότησης (σχετ. προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα από την εργασία του, βεβαίωση κι απόδειξη πληρωμής αποδοχών), με αποτέλεσμα να απωλέσει για τα παραπάνω διάστημα των δύο μηνών το συνολικό ποσό των 3.101,48 ευρώ (1.550,74 ευρώ μηνιαίως Χ 2 μήνες), για το οποίο δικαιούται αντίστοιχη αποζημίωση, αφαιρουμένου όμως του ποσού της επιδότησης που έλαβε από τον ασφαλιστικού του φορέα ΙΚΑ, ύψους 1.562,40 ευρώ, ήτοι δικαιούται συνολική αποζημίωση ύψους 1.539,08 ευρώ (3.101,48 -1,562,40 ευρώ) (σχετ έγγραφα ασφαλιστικού οργανισμού), Επίσης, απώλεσε για το άνω διάσημα των δύο μηνών και τις εργοδοτικές εισφορές που κατέβαλε ο εργοδότης του στα ασφαλιστικά ταμεία που ανήκε ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ, ύψους 376,21 ευρώ και 273,39 ευρώ, αντίστοιχα, ήτοι συνολικού ύψους 649,60 ευρώ, ήτοι απώλεσε από την άνω αιτία τα συνολικό ποσό των 1.299,20 ευρώ (649,60 ευρώ Χ 2 μήνες). Σημειώνεται ότι α τραυματισθείς δεν έχει άμεση αξίωση κατά του εργοδότη, προκειμένου να απαιτήσει τις εισφορές αυτές. όμως αυτές (εισφορές) δεν παύουν να αποτελούν όφελος για τον εργαζόμενο, η απολαβή του οποίου χάνεται για τον παραπάνω λόγο. ο εργαζόμενος τραυματισθείς για να απολαύσει το όφελος των εργοδοτικών εισφορών θα πρέπει είτε να τις καταβάλλει ο ίδιος με δικά του χρήματα, είτε να ασχοληθεί μεταγενέστερα με ίσο χρόνο. Τελικά οι εισφορές αυτές (εργοδοτικές και εργατικές) με την παραπάνω μορφή, αποτελούν ζημία (άρθρα 914ΑΚ) για τον παθόντα, ο οποίος’ δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον υπόχρεο (ΑΠ 291/2007, ΕλΔ 2007,1020, ΕφΑθ 4529/2008, ΕλΔ 2009,529). Περαιτέρω, δαπάνησε για τη συμμετοχή του στην αγορά φαρμάκων το συνολικό ποσό των 133,68 ευρώ, για- την αγορά συσκευής οξυγόνου το ποσό των 320 ευρώ, αφαιρουμένου όμως του ποσού των 150 ευρώ, το οποίο έλαβε από το ασφαλιστικό του ταμείο του, ήτοι δαπάνησε το ποσό των 170 ευρώ (320 ευρώ­ 150 ευρώ) (σχετ. αποδείξεις). Επομένως, πρέπει να γίνουν δεκτά ως ουσιαστικά βάσιμα όλα τα ανωτέρω κονδύλια. Ήτοι η συνολική θετική και αποθετική του ζημία ανήλθε στο ποσό των 5.221,96 ευρώ (280+ 1.800+ 1.539,08+ 1.299,20+ 133,68 +170).

Εκτός όμως από την αποζημίωση, πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από το ένδικο ατύχημα, η οποία πρέπει να καθορισθεί στο ποσό των 10.000 ευρώ, το οποία το Δικαστήριο κρίνει εύλογο και δίκαιο σταθμίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο ατύχημα, τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, το βαθμό ταυ πταίσματος της οδηγοί: του ζημιογόνου αυτοκινήτου, το είδος του τραυματισμού του ενάγοντος, τον χρόνο αποθεραπείας; την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων φυσικών προσώπων. Πρέπει, συνεπώς να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή, ως βάσιμη και κατ΄ ουσίαν και να αναγνωριστεί η υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 15.221,96 ευρώ (5.221,96 +10.000): νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

  Χρήστος Μέμτσας   Σεπ 28, 2017   αποζημίωση, τροχαίο ατύχημα   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο τραυματισμός οδηγού μοτοσικλέτας από το άνοιγμα της πόρτας αυτοκινήτου Read More

Τραυματισμός πεζής – Παράσυρση από διερχόμενο όχημα – Κάταγμα έσω και έξω σφυρού

Τροχαίο ατύχημα- Τραυματισμός πεζής ευρισκόμενης στο οδόστρωμα πλησίον σταθμευμένου οχήματος- Παράσυρση από διερχόμενο όχημα. Αιμοσφύριο κάταγμα δεξιάς ποδοκνημικής – Κάταγμα έσω και έξω σφυρού. Χειρουργική επέμβαση εσωτερικής οστεοσύνθεσης. Επιδίκαση ιατρικών εξόδων και νοσηλίων, πλασματική δαπάνης υπηρεσιών συγγενικών προσώπων λόγω ανικανότητας αυτοεξυπηρέτησης για διάστημα πέντε μηνών. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Απόφαση 460/2014 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (απόσπασμα) : «Στις … και ώρα …. περίπου η ενάγουσα βρισκόταν κοντά στο με αριθμό κυκλοφορίας αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ….., που ήταν σταθμευμένο στην αριστερή πλευρά της οδού ………. στο ύψος του  Ο.Α…., στην περιοχή του ……. Η παραπάνω οδός είναι μονόδρομος και το παραπάνω σταθμευμένο όχημα βρισκόταν επάνω στο αριστερό πεζοδρόμιο. Η ενάγουσα κρατούσε στα χέρια της τον ανήλικο …. και κατευθύνθηκε πεζή στην δεξιά πλευρά του παραπάνω αυτοκινήτου ώστε να επιβιβαστεί το ανήλικο στο ειδικού τύπου παιδικό κάθισμα που βρισκόταν στις πίσω θέσεις. Πριν προλάβει να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου αντιλήφθηκε δύο οχήματα να διέρχονται την οδό ….. Για το λόγο αυτό πλησίασε και ακούμπησε με το σώμα της την πόρτα του σταθμευμένου οχήματος, ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος να διέλθουν τα αυτοκίνητα. Το πρώτο όχημα πέρασε χωρίς κανένα πρόβλημα. Ακριβώς πίσω κινούνταν το με αριθμό κυκλοφορίας …. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πρώτος εναγόμενος και το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στη δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία. Ο εναγόμενος κινούμενος χωρίς να έχει διαρκώς τεταμένη την προσοχή του και με υπερβολική για τις περιστάσεις ταχύτητα, χωρίς να λάβει υπόψη του ότι ο δρόμος ήταν στενός και ότι υπήρχε πεζή στην άκρη του οδοστρώματος, επέπεσε με σφοδρότητα με τον πίσω δεξιό τροχό του αυτοκινήτου του στο δεξί πόδι της ενάγουσας, η οποία στη συνέχεια έπεσε στο οδόστρωμα. Από τα αποδειχθέντα αυτά πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι το επίδικο τροχαίο ατύχημα οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του πρώτου εναγομένου, ο οποίος παραβίασε τα άρθρα 12 παρ. 1, 19 παρ. 1 Κ.Ο.Κ. Περαιτέρω  αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα αμέσως μετά το επίδικο συμβάν μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία  …., όπου διαπιστώθηκε «αιμοσφύριο κάταγμα δεξιάς ποδοκνημικής». Στις … εξετάστηκε από τον ορθοπεδικό χειρουργό…., ο οποίος δαιπίστωσε ότι η ενάγουσα είχε υποστεί και κάταγμα έσω και έξω σφυρού και από ρήξη κνημοπερονικής και την υπέβαλε σε χειρουργική επέμβαση εσωτερικής οστεοσύνθεσης… Την …. κρίθηκε απαραίτητη η εκ νέου υποβολή της σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο……….., ώστε να γίνει αντικατάσταση της μίας βίδας εκ των υλικών της οστεοσύνθεσης, προκειμένου  να επιτευχθεί καλύτερη συμπίεση. Στις …. εισήχθη εκ νέου στο Νοσοκομείο …, ώστε να γίνει αντικατάσταση της μίας βίδας εκ των υλικών της οστεοσύνθεσης. Επίσης αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών .. καθώς επίσης και για διάστημα ενός μήνα μετά την επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης …, αδυνατούσε να αυτοεξυπηρετηθεί και η μετακίνησή της γινόταν με δυσκολία.  Επομένως λόγω αυτής της κατάστασης της υγείας της, η ενάγουσα είχε ανάγκη οικιακής βοηθού, την οποία υποκατέστησαν ο σύζυγός της….. και ο υιός της…, οι οποίοι βρίσκονταν συνεχώς κοντά της παρέχοντας κάθε δυνατή φροντίδα και περιποίηση. Η δαπάνη για απασχόληση οικιακής βοηθού ανερχόταν κατά το χρόνο εκείνο σε … ευρώ μηνιαίως…. Επομένως συνολικά για το πιο πάνω χρονικό διάστημα των 5 μηνών, η δαπάνη αυτή ανέρχεται στο ποσό των ……. Για την υποβολή της στην  χειρουργική επέμβαση στις …… η ενάγουσα κατέβαλε στην κλινική … τα παρακάτω ποσά: για ορθοπεδικές εξετάσεις και ακτινολογικό έλεγχο…, για νοσήλια από … έως…., για αμοιβή ιατρών….. το ποσό των … ευρώ και συνολικά….. ευρώ. Από το ποσό αυτό …. το ποσό που επιβαρύνθηκε η ίδια ανέρχεται σε ….. ευρώ…  Εκτός από την αποκατάσταση της υλικής ζημιάς της ενάγουσας πρέπει να επιδικαστεί σ΄ αυτήν και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που της προξένησε ο κατά προαναφερόμενα τραυματισμός της, η οποία (χρηματική ικανοποίηση) αφού ληφθεί υπόψη το είδος του τραυματισμού, ο χρόνος παραμονής της στο νοσοκομείο, ο χρόνος που αδυνατούσε να αυτοεξυπηρετηθεί, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις δραστηριότητές της, η ταλαιπωρία που υπέστη από τις συνεχείς χειρουργικές επεμβάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας του πρώτου εναγομένου και γενικότερα η οικονομική και κοινωνική κατάσταση της ενάγουσας, πρέπει να οριστεί σε …… ευρώ».   

  Χρήστος Μέμτσας   Ιούν 01, 2017   αποζημίωση, τροχαίο ατύχημα   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τραυματισμός πεζής – Παράσυρση από διερχόμενο όχημα – Κάταγμα έσω και έξω σφυρού Read More

Παράσυρση πεζού που είχε διασχίσει το μεγαλύτερο τμήμα της οδού

Τροχαίο Ατύχημα – Τραυματισμός – Παράσυρση πεζού που είχε διασχίσει το μεγαλύτερο τμήμα της οδού – Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη παθόντος πεζού.

Απόφαση 98/2016 Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας : « ….η αμέλεια του … (οδηγού του Ι.X.) συνίσταται στο ότι δεν οδηγούσε με διαρκώς τεταμένη την προσοχή του κατά την οδήγηση του οχήματός του και δεν είχε τον πλήρη έλεγχο και την εποπτεία του οχήματός του, ώστε να είναι σε θέση κάθε στιγμή να εκτελέσει τους απαιτούμενους χειρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι πλησίαζε σε ισόπεδο κόμβο (διασταύρωση), καθώς δεν αντιλήφθηκε την είσοδο και την κίνηση του πεζού ενάγοντος, επί της οδού ……….., εν όψει του ότι η ορατότητά του δεν περιοριζόταν, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, σε συνδυασμό και με την ικανή απόσταση που είχε διανύσει ο πεζός επί του οδοστρώματος της ως άνω οδού, και δεν προέβη σε ενδεδειγμένη αποφευκτική της πρόσκρουσης ενέργεια (πέδηση, ελιγμό), παρότι υπήρχαν τα χρονικά όρια για να αποφύγει την παράσυρση του πεζού, αφού κατά το χρόνο που ανωτέρω οδηγός ξεκίνησε να εισέρχεται στη διασταύρωση των οδών …….. η απόσταση που μεσολαβούσε ήταν τουλάχιστον 6 μέτρα, δηλαδή όσο το πλάτος της οδού …., αλλά αντίθετα συνέχισε ανέλεγκτα την αρχική του πορεία, με αποτέλεσμα να επισυμβεί το τροχαίο ατύχημα, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1 και 19 & 1, που αδιαμφισβήτητα συνδέονται αιτιωδώς με την πρόκληση του ατυχήματος αυτού … Τέλος, αποδείχθηκε ότι εξαιτίας του ψυχικού και σωματικού πόνου που δοκίμασε και της ταλαιπωρίας στην οποία υποβλήθηκε συνεπείατ ου τραυματισμού , ο ενάγων, ηλικίας κατά το χρόνο του ατυχήματος 67 ετών, υπέστη ηθική βλάβη….»

  Χρήστος Μέμτσας   Μάιος 30, 2017   αποζημίωση, τροχαίο ατύχημα   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παράσυρση πεζού που είχε διασχίσει το μεγαλύτερο τμήμα της οδού Read More
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Αστικό δίκαιο είναι το γενικό ιδιωτικό δίκαιο, δηλαδή το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις έννομες σχέσεις της ζωής του κοινού ανθρώπου. Η καθημερινότητα μας, οι συναλλαγές μας, οι σχέσεις με την οικογένεια, η απόκτηση και διαφύλαξη της περιουσίας μας ρυθμίζονται από τους κανόνες αυτούς. Στο πλαίσιο των ως άνω κανόνων, τίθενται οι θεμελιώδεις αρχές των συναλλαγών, όπως επί παραδείγματι η ικανότητα του ατόμου να συνάπτει – συμμετέχει σε μία νόμιμη πράξη (δικαιοπραξία), η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευσή του, ή  η ερμηνεία μιας σύμβασης, είναι κάποια από τα θέματα που ρυθμίζονται από το αστικό δίκαιο (γενικές αρχές αστικού δικαίου, άρθρα 1-286 Α.Κ.).

Ενδεικτικά παραδείγματα από την καθημερινή πραγματικότητα, τα οποία ρυθμίζονται από τους κανόνες του αστικού δικαίου είναι οι συμβάσεις που συνάπτουμε με φυσικά ή νομικά πρόσωπα (π.χ. τράπεζες), οι αγοραπωλησίες που πραγματοποιούμε, οι συμφωνίες που καταρτίζουμε για παροχή υπηρεσιών, οι μισθώσεις των ακινήτων, οι δανειακές, αλλά και γενικότερες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε στα πλαίσια συμβατικών σχέσεων, η αποκατάσταση της ζημίας που υποστήκαμε ή προκαλέσαμε (ενοχικό δίκαιο, άρθρα 287-946 Α.Κ ). Επίσης από το αστικό δίκαιο ρυθμίζονται  η προστασία των δικαιωμάτων όπως η κυριότητα ή η νομή επί κινητών ή ακινήτων, τα βάρη επ΄ αυτών (ενέχυρο, υποθήκη κ.λ.), η κτήση της κυριότητας μέσω μεταβιβάσεως ή χρησικτησίας κ.λ.π (εμπράγματο δίκαιο, άρθρα 947-1.345 Α.Κ.).

Επιπροσθέτως, ο γάμος ή το διαζύγιο, η σχέση των συζύγων, των γονέων με τα τέκνα, τα δικαιώματα διατροφής, η υιοθεσία ενός παιδιού και εν γένει οι σχέσεις που δημιουργούνται σε μία οικογένεια αποτελούν μέρος των ρυθμίσεων του αστικού δικαίου (οικογενειακό δίκαιο, άρθρα 1.346-1.694 Α.Κ ).

Τέλος, τα θέματα που άπτονται των κληρονομικών δικαιωμάτων, οι δικαιούχοι της κληρονομιάς, αλλά και η εγκυρότητα της διαθήκης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του αστικού δικαίου (κληρονομικό δίκαιο, άρθρα 1.710 – 2.035 Α.Κ).

×
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Ποινικό δίκαιο είναι το σύνολο το κανόνων που προσδιορίζουν τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά μιας αξιόποινης συμπεριφοράς που εμφανίζει ιδιάζουσα ηθικοκοινωνική απαξία (έγκλημα), καθορίζοντας ταυτόχρονα και τον τρόπο τιμωρίας της (ποινή). Πρωταρχικός σκοπός του ποινικού δικαίου είναι η εμπέδωση της κοινωνικής ειρήνης μέσω της προστασίας των ηθικοκοινωνικών αξιών, οι οποίες θεμελιώνουν την έννομη τάξη. Τα εγκλήματα με κριτήριο την ποινή που προβλέπεται από το νόμο τριχοτομούνται α) σε πταίσματα, με προβλεπόμενη ποινή κράτηση ή πρόστιμο, β) σε πλημμελήματα με προβλεπόμενη ποινή φυλάκιση, χρηματική ποινή ή περιορισμό σε σωφρονιστικό κατάστημα και γ) σε κακουργήματα με προβλεπόμενη ποινή την κάθειρξη. Τα πραγματικά περιστατικά που εξετάζουμε για να διαπιστώσουμε εάν τελείται ένα έγκλημα βάσει του αντίστοιχου κανόνα δικαίου είναι η ύπαρξη  πράξης ή παράλειψης, η πλήρωση της αντικειμενικής υπόσταση ενός εγκλήματος, το άδικο, ο καταλογισμός, η πλήρωση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, ο δόλος, η αμέλεια και τέλος το τιμωρητό, καταλήγοντας ανάλογα με τα στοιχεία της κάθε περίπτωσης σε επιβολή ποινής, περιοριστικού μέτρου, ή και σε καμιά ποινική κύρωση όταν υφίστανται επί παραδείγματι οι λόγοι άρσης του αδίκου (άμυνα, έκτακτη ανάγκη), του καταλογισμού (ψυχώσεις κλπ), ή του αξιοποίνου (παραγραφή).

Συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως αξιόποινες από την ελληνική πολιτεία είναι επί παραδείγματι  τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας όπως η κλοπή (372 επ Π.Κ), η υπεξαίρεση (375 Π.Κ), η ληστεία (380 Π.Κ), η φθορά ξένης ιδιοκτησίας (381 Π.Κ), επίσης τα εγκλήματα κατά της περιουσίας όπως η εκβίαση (385 Π.Κ), η απάτη (386 Π.Κ), η απάτη με υπολογιστή (386Α). Επιπλέον τα εγκλήματα κατά της ζωής, όπως η ανθρωποκτονία με πρόθεση (299 Π.Κ), οι σωματικές βλάβες (308 επ. Π.Κ) κ.λ.. Συνήθεις συμπεριφορές της καθημερινότητας που χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα από τον Π. Κ είναι τα εγκλήματα κατά της τιμής όπως  η εξύβριση (361 Π.Κ), η δυσφήμιση (362 Π.Κ) κ.λ..

Πέραν του Π.Κ και άλλα νομοθετήματα χαρακτηρίζουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ως αξιόποινη και προβλέπουν την επιβολή αντίστοιχης ποινής, όπως είναι επί παραδείγματι η πολεοδομική νομοθεσία, ή ο νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών (παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και Ν. 4139/2013)

 Από την άλλη πλευρά οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας θεσπίζουν τους κανόνες για να διασφαλιστεί μία νόμιμη και δίκαιη δίκη με σεβασμό στη βασική αρχή του δικαίου που είναι το τεκμήριο της αθωότητας του κατηγορουμένου. Συγχρόνως διασφαλίζουν και ρυθμίζουν τη συμμετοχή του θύματος στην ποινική διαδικασία, είτε με τη παράστασή του ως πολιτικού ενάγοντος, είτε ορίζοντας συγκεκριμένα εγκλήματα τα οποία διώκονται μόνο μετά από έγκληση του θύματος. Ομολογουμένως η ποινική δίκη από την προανάκριση μέχρι την  επ’ ακροατηρίω εκδίκαση μιας υπόθεσης είναι μια ιδιαιτέρως «γοητευτική», αλλά παράλληλα απαιτητική διαδικασία. Ο ρόλος του συνηγόρου είναι πολυσχιδής, καθώς οφείλει να διαθέτει ευρύτητα πνεύματος, να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός κατά την ανάγνωση της ποινικής δικογραφίας και να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση προκειμένου να δώσει με υπευθυνότητα και βαθιά συναίσθηση του ρόλου του, ορθές κατευθυντήριες γραμμές στον πελάτη του.

Στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ρυθμίζονται επίσης διαδικασίες που συναντάμε κατ΄ εξοχήν στη δικαστηριακή πρακτική, όπως η «συγχώνευση» των ποινών (551 Κ.Π.Δ), η μετατροπή τους σε χρηματικές, η δοσοποίηση τους, ή η μετατροπή τους σε κοινωφελή εργασία (82 Π.Κ.), η αναστολή εκτέλεσης των επιβαλλόμενων ποινών (497 παρ. 7 Κ.Π.Δ.) και η ακύρωση είτε της διαδικασίας (341 Κ.Π.Δ.), είτε της ίδιας της απόφασης (430 Κ.Π.Δ.).

 

×
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Διοικητικό δίκαιο είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους και των νομικών προσώπων εκείνων που διακρίνονται ως φορείς άσκησης δημοσίας εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις αυτών προς τους πολίτες και τα διοικητικά όργανα. Στην πράξη η Διοίκηση εκδίδει καθημερινά δεκάδες ατομικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις. Από τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της διοίκησης παράγονται άμεσα αποτελέσματα που επηρεάζουν τους διοικούμενους, πολλές φορές κατά τρόπο επιβλαβή για τα συμφέροντά τους. Η πρακτική και η εμπειρία δείχνουν ότι η άσκηση εξουσίας από την πλευρά της Διοίκησης γίνεται πολλές φορές είτε κατά παράβαση των νόμων, είτε καθ΄ υπέρβαση της διακριτικής ευχέρειας των οργάνων της, ενώ πολλές φορές εκδίδονται διοικητικές πράξεις που στερούνται αιτιολογίας. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι χιλιάδες υποθέσεις να εισάγονται κάθε χρόνο στα διοικητικά δικαστήρια με αίτημα είτε την ακύρωση των διοικητικών πράξεων, είτε την έγερση αξιώσεων αποζημίωσης κατά του Δημοσίου. Η πρόσληψη, ο διορισμός, η προαγωγή, η απόλυση, η απονομή σύνταξης στα πλαίσια του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, η σύναψη συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών και του κράτους, η εκτέλεση ενός δημοσίου έργου, η επιβολή ενός προστίμου, οι πάσης φύσεως φορολογικές υποθέσεις, οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά του κράτους, η χορήγηση ή η ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων είναι κάποιες από τις υποθέσεις που ρυθμίζονται από το Διοικητικό Δίκαιο και οι σχετικές διαφορές υπάγονται στα Διοικητικά Δικαστήρια .

×
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Ασφαλιστικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις των κοινωνικών ή ιδιωτικών φορέων ασφάλισης με τους ασφαλισμένους, αλλά και το καθεστώς λειτουργίας των φορέων αυτών. Ασφάλιση, κατά τη νομική της έννοια, είναι κοινωνία ομοίων κινδύνων, που παρέχει στα μέλη της, με αντάλλαγμα, αυτόνομη αξίωση για κάλυψη οικονομικής ανάγκης. Ιδιωτική ασφάλιση είναι αυτή που ασκείται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις και βασίζεται σε σύμβαση. Σύμφωνα με τον νόμο 2496/1997 (Ασφαλιστικός Νόμος) προβλέπεται ότι : «..Με την ασφαλιστική σύμβαση η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συμβαλλόμενό της (λήπτη της ασφάλισης) ή σε τρίτον, παροχή (ασφάλισμα) σε χρήμα ή, εφόσον υπάρχει ειδική συμφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση).

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από ατυχήματα αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική και προβλέπεται από το νόμο 489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης των οχημάτων», ενώ σχετικά με θέματα αποζημίωσης τρίτων στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι «το πρόσωπο που ζημιώθηκε έχει από την ασφαλιστική σύμβαση και μέχρι το ποσό αυτής ίδια αξίωση κατά του ασφαλιστή». Ενώ το άρθρο 6 του παραπάνω νόμου αναφέρει  ότι ….η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαμβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή  ηθική βλάβη…………»

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην ελληνική επικράτεια ρυθμίζεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η παραβίαση του δε, είναι η κύρια αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών σε πεζούς, οδηγούς και επιβάτες.

Η αποζημίωση είτε επί υλικών, είτε επί σωματικών βλαβών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί αποζημίωσης (914 επ).  Ο ρόλος της αποζημίωσης σ’ ένα τροχαίο ατύχημα είναι ιδιαιτέρως σημαντικός, διότι αποσκοπεί στην αποκατάσταση κάθε βλάβης που έχει υποστεί ένα άτομο. Η βλάβη αυτή μπορεί να είναι, περιουσιακή, ή βλάβη του σώματος, μπορεί να είναι παρούσα  ή και μέλλουσα, μπορεί να είναι θετική ή και αποθετική. Ιδίως στις περιπτώσεις σωματικών βλαβών οι τραυματίες τροχαίων ατυχημάτων χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, καθώς είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων αδύνατο να αυτοεξυπηρετηθούν. Άλλες πάλι φορές δεν μπορούν να εργαστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που μεταφράζεται σε κάθετη πτώση των εισοδημάτων τους. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές ένα τραυματισμός προκαλεί μικρής ή μεγάλης έκτασης αναπηρία, που ανατρέπει την πορεία της ζωής του παθόντα.  Για το λόγο αυτό η άσκηση μίας αγωγής αποζημίωσης απαιτεί γνώση και εμπειρία προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης και εύλογη αποζημίωση κάθε τραυματία.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η αναζήτηση και διεκδίκηση χρηματικής ικανοποίησης ηθικής βλάβης εξαιτίας της πραγματικής, αναπόφευκτης και σοβαρής ταλαιπωρίας που επιφέρει ένα τροχαίο ατύχημα,  ή της ψυχικής οδύνης για τους συγγενείς των θυμάτων που χάνουν τη ζωή τους από ένα θανατηφόρο δυστύχημα.

×
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Ν. 3896/2010

 

Ο Ν. 3869/2010 αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων υπερχρέωσης πολιτών που έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Απευθύνεται σε πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή δεν είναι έμποροι, και έχουν περιέλθει στην κατάσταση της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους χωρίς δόλο. Στα πλαίσια της προστασίας του Ν. 3869/2010, δίνεται η δυνατότητα στα πρόσωπα αυτά να υπαχθούν σε ρύθμιση, να διασφαλίσουν παράλληλα τους ελάχιστους πόρους διαβίωσης των ιδίων και των οικογενειών τους, να διασώσουν την κύρια κατοικία τους και τελικά να έχουν μία δεύτερη ευκαιρία για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα στη ζωή τους.

(Σημ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών, οι οποίες: είτε α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο νόμο,  είτε β) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, είτε γ) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν (Α’ 151).»)

×
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 

Δίκαιο αλλοδαπών είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν την νόμιμη είσοδο, παραμονή και εγκατάσταση των αλλοδαπών που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια, θέτοντας όρους και προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών εισόδου και διαμονής σε αυτή. Σύμφωνα με την κρατούσα  άποψη ως αλλοδαπό χαρακτηρίζεται το πρόσωπο εκείνο που έχει άλλη – εκτός της ελληνικής – ιθαγένεια ή που δεν έχει την ιθαγένεια κανενός κράτους (ανιθαγενής).

Η διέλευση των ως άνω προσώπων από τα σύνορα και η διαμονή τους στην ελληνική επικράτεια ρυθμίζονται από τον ισχύοντα Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που τέθηκε σε ισχύ με τον νόμο 4251/2014, ο οποίος κατήργησε τα περισσότερα άρθρα του νόμου 3386/2005 που επίσης ρύθμιζε τις προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.

Πολίτες τρίτων χωρών εφόσον έχουν νόμιμη άδεια εισόδου στην Ελλάδα και πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, λαμβάνουν άδεια παραμονής. Ο νέος μεταναστευτικός κώδικας κατηγοριοποιεί τις άδειες διαμονής ανάλογα με τον σκοπό και τα δικαιώματα που εξασφαλίζουν στον αλλοδαπό ειδικότερα σε: α) άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους (π.χ. εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου) β) άδεια προσωρινής διαμονής (π.χ. εποχιακή εργασία)  γ) άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση, δ) άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση (π.χ. μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας) ε) άδεια διαμονής μακράς διάρκειας (π.χ. άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς). Επίσης στον ανωτέρω κώδικα προβλέπεται η χορήγηση αδειών σε πολίτες τρίτων χωρών για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους. Στην κατηγορία των ανθρωπιστικών λόγων υπάγονται επί παραδείγματι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τα θύματα εγκληματικών πράξεων, οι πάσχοντες αλλοδαποί από σοβαρά προβλήματα υγείας, ανήλικοι φιλοξενούμενοι σε οικοτροφεία κ.λ.π. Στην κατηγορία των εξαιρετικών λόγων υπάγονται οι αλλοδαποί που αποδεδειγμένα έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα.

Από τα άρθρα του νόμου 3386/2005 που δεν καταργήθηκαν αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται είναι τα 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 που ρυθμίζουν τα ζητήματα της διοικητικής απέλασης του αλλοδαπού που έχει τελέσει ποινικό αδίκημα, ή έχει παραβιάσει τον Νόμο περί αλλοδαπών, ή είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ή για την δημόσια υγεία. Στα παραπάνω άρθρα προβλέπονται τα μέσα άμυνας του αλλοδαπού τόσο κατά της απόφασης για την κράτηση του μέχρι την εκτέλεση της διοικητικής του απέλασης (αντιρρήσεις), όσο και κατά της ίδιας της διοικητικής απέλασης που του έχει επιβληθεί (προσφυγή, αίτηση αναστολής κ.λ.π). Πέραν της διοικητικής, ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει και τη δικαστική απέλαση για τους αλλοδαπούς που καταδικάστηκαν σε κάθειρξη, επιβάλλοντας παράλληλα απαγόρευση επανεισόδου στη χώρα (αρ. 74 Π.Κ).

Μέρος του δικαίου των αλλοδαπών αποτελούν οι ρυθμίσεις για την αναγνώριση ενός ατόμου ως πρόσφυγα και η χορήγηση ασύλου. Το Άσυλο είναι ένα είδος διεθνούς προστασίας που χορηγεί μια χώρα σε άτομο που έχει φύγει από τη χώρα του διότι φοβάται ότι θα υποστεί δίωξη. Χορηγείται σύμφωνα με όσα προβλέπει η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων. Για να αναγνωριστεί κάποιος ως πρόσφυγας πρέπει να έχει φύγει από τη χώρα του και να μην μπορεί να γυρίσει γιατί υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξης.

Τέλος στο δίκαιο των αλλοδαπών εντάσσονται και οι ρυθμίσεις για την χορήγηση από την ελληνική πολιτεία της ελληνικής ιθαγένειας στους αιτούντες αυτήν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία (πολιτογράφηση κ.λ.). 

×
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

  1. Η χρήση της ιστοσελίδας mplawyers.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του mplawyers.gr αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. 
  2. Σκοπός της ιστοσελίδας mplawyers.gr είναι η γνωριμία του κοινού με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου «Χ.ΜΕΜΤΣΑΣ – Δ. ΠΑΛΛΑ». Τα κείμενα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα mplawyers.gr απευθύνονται σε μη νομικούς και αποσκοπούν στην συνοπτική παρουσίαση και εξοικείωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας με τις παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες του γραφείου μας, επί θεμάτων που ανακύπτουν στις καθημερινές συναλλαγές και σχέσεις. Σε καμία περίπτωση, τα εν λόγω κείμενα δεν έχουν χαρακτήρα νομικών συμβουλών και δεν θα πρέπει χρησιμοποιηθούν για αντίστοιχους σκοπούς. Η δε χρήση της ιστοσελίδας δεν δημιουργεί επαγγελματική σχέση με τους Χρήστες. Το Δικηγορικό μας Γραφείο δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα και δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης εξ αυτού του λόγου, εφόσον αυτός προβαίνει με δική του πρωτοβουλία σε χρήση των εν λόγω υπηρεσιών και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
  3. Απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή και προβολή του περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, της ιστοσελίδας mplawyers.gr χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια των διαχειριστών της.
  4. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία: Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσης ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.
×