Monthly Archives Σεπτέμβριος 2015

Τροχαίο Ατύχημα – Τραυματισμός Δημοσίου Υπαλλήλου – Μισθός

Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 930 παρ.3 ΑΚ εισάγει εξαίρεση από την γενική αρχή του συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους, έτσι ώστε η αξίωση αποζημίωσης δεν αποκλείεται από το λόγο ότι κάποιος άλλος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει ή να διατρέφει αυτόν που αδικήθηκε, υπό την έννοια ότι αυτός δικαιούται ν’ απαιτήσει αθροιστικά και τις δύο παροχές, δηλ. την αποζημίωση και την οφειλόμενη από τον τρίτο παροχή (ωφέλεια), ακόμη και όταν αυτές έχουν ως αιτία το αυτό επιζήμιο γεγονός, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 929 ΑΚ. Ζημία αποτελεί και η διακοπή του µισθού από τον εργοδότη Ελληνικό ∆ηµόσιο λόγω ανικανότητας προσφοράς εργασίας, η απώλεια διαφόρων επιδομάτων αδείας, δώρων και νοµίµων κρατήσεων. Συνεπώς η αποζημίωση του παθόντος για την στέρηση των εισοδημάτων του εξαιτίας της ανικανότητας του για παροχή της εργασίας περιλαμβάνει το σύνολο των ακαθάριστων (µικτών) αποδοχών του, τις οποίες θα λάμβανε αν δεν τραυματιζόταν, δηλαδή εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις, που ο εργοδότης πρέπει να παρακρατεί από τις αποδοχές του µισθωτού.

Το γραφείο μας χειρίστηκε υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων και συγκεκριμένα αστυνομικών, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα. Στις περιπτώσεις αυτές εξαιτίας της σοβαρότητας του τραυματισμού τους, κρίθηκε αναγκαία η χορήγηση πολύμηνης αναρρωτικής άδειας. Η υπηρεσία, τους χορήγησε την αναλογούσα αναρρωτική άδεια κατά την διάρκεια της οποίας τους κατέβαλλε και τις μεικτές τους αποδοχές. Από τον συνδυασμό των διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και του άρθρου 930 παρ. 3 Α.Κ. προκύπτει ότι δύνανται νομίμως να αξιώσουν αθροιστικά τα ποσά που αντιστοιχούν στα εισοδήματά τους (μισθούς) τόσο από την υπηρεσία τους όσο και από τον τρίτο, δηλαδή εν προκειμένω την ασφαλιστική εταιρία του υπαιτίου του ατυχήματος, καθώς η τελευταία δεν δύναται να ωφεληθεί από το γεγονός ότι η υπηρεσία του ζημιωθέντος – το Ελληνικό Δημόσιο εν προκειμένω – ήταν υποχρεωμένο εκ του νόμου να καταβάλλει την μισθοδοσία στο προσωπικό της. Ακολουθούν αποσπάσματα δύο αποφάσεων, όπου οι αστυνομικοί αιτήθηκαν την καταβολή αποζημίωσης που αντιστοιχεί στα εισοδήματα (μισθούς) που θα έχαναν κατά την διάρκεια της χορηγηθείσας αναρρωτικής άδειας, το δε Δικαστήριο τους επιδίκασε τα αιτηθέντα από την ανωτέρω αιτία ποσά, παρά το γεγονός ότι τους είχαν ήδη καταβληθεί από την υπηρεσία τους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για όλους τους Δημοσίου Υπαλλήλους πλην των εξαιρέσεων που προβλέπει ο νόμος.

1. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι αμέσως μετά το ένδικο ατύχημα ο ενάγων διακομίστηκε στο ……….. όπου νοσηλεύθηκε μέχρι …1..2011 λόγω κατάγματος αριστερής κνήμης που αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με σκοπό την ελάττωση του οιδήματος της αριστερής κνήμης. Εξήλθε του νοσοκομείου με ένδειξη για εξήντα (60) ημέρες αναρρωτική άδεια (βλ. την από ……….2011 βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου). Ακολούθως και δη την ….1.2011 εισήχθη στην κλινική ………. της «……..» όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση (ενδομυελική ήλωση) και εξήλθε της κλινικής την……….2011. Τέλος στις ……….2012 ο ενάγων εξετάστηκε από τον θεράποντα ιατρό του ……., ο οποίος γνωμάτευσε πως το κάταγμα βρίσκεται σε διεργασία πωρώσεως και βαδίζει με μερική χωλότητα υποβοηθούμενος από βακτηρία μασχάλης. Σύμφωνα δε με τον θεράποντα ιατρό του αναμένεται να έχει πλήρη πώρωση του κατάγματος σε διάστημα πέντε (5) μηνών από το ατύχημα και σε διάστημα αυτό θα παραμείνει εκτός υπηρεσίας) ενώ αναμένεται μετά την πλήρη πώρωση του κατάγματος (έναν χρόνο από σήμερα) να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των υλικών οστεοσύνθεσης το κόστος της οποίας, θα ανέλθει στο ποσό των …… ευρώ. ,……. Κατά το διάστημα από …..10…2011 έως ……..2012, ήτοι επί πέντε (5) μήνες ο ενάγων λόγω του τραυματισμού του απείχε από την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων ως ειδικός φρουρός στην Ελληνική Αστυνομία με μηνιαίες αποδοχές κατά μέσο όρο …….. ευρώ και απώλεσε το ποσό των ……ευρώ μηνιαίως και συνολικά το ποσό των ….. (5 μήνες Χ……..€) ευρώ, το οποίο δικαιούται να αξιώσει από τους εναγομένους κατ’ άρθρο 930 παρ. 3 ΑΚ και ανεξαρτήτως του ότι του καταβλήθηκε από τον εργοδότη του το Δημόσιο (βλ. την από ………..2013 βεβαίωση του Αστυνομικού Διευθυντή ………. σε συνδυασμό με τα σημειώματα αποδοχών της Ελληνικής Αστυνομίας- Δ/νση Αστυνομίας ……..

2. Όπως και ανωτέρω εκτέθηκε ο ενάγων κατά το χρόνο του ατυχήματος εργαζόταν ως αρχιφύλακας της Ελληνικής Αστυνομίας. Από τη διάταξη δε του άρθρου 930 § ,3 του ΑΚ, που ορίζει ότι η αξίωση περί αποζημιώσεως δεν αποκλείεται εκ του λόγου ότι κάποιος άλλος έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει ή να διατρέφει τον αδικηθέντα σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 298 και 914 του ιδίου Κώδικα, συνάγεται γενική αρχή κατά την οποία η αξίωση του παθόντος εναντίον του ζημιώσαvτoς προς αποζημίωση δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος) να αποκρουσθεί από τον ζημιώσαvτα για το λόγο ότι άλλος υποχρεούμενος από τον νόμο κατέβαλε ήδη στον αποσχόντα αναιτίως από την εργασία του λόγω τραυματισμού του σε τροχαίο ατύχημα τον μισθό του γιατί στην περίπτωση αυτή η καταβολή γίνεται σε εκπλήρωση υποχρεώσεως που απορρέει από τις οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και όχι υπό την ιδιότητα του Δημοσίου ως ασφαλιστικού φορέα (ΑΠ 928/1994 ΕλλΔνη 1996 63 1, Αθ. Κρητικός ο.π. παρ. 2277).Κατά τα ανωτέρω επομένως πρέπει να επιδικαστούν στον ενάγοντα οι αποδοχές του κατά το χρόνο αποχής του από την εργασία του ήτοι 1,5 μήνα για την αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης και 3 μήνες για αρθροσκοπική αποκατάσταση της ρήξης του υπερανθίου μυός αριστερού ώμου συμπεριλαμβανόμενων και των αποδοχών του για πενθήμερα και νυκτερινή εργασία θα του επιδικαστούν δε οι καθαρές αποδοχές του όπως αιτείται και ο ίδιος ύψους ………€ μηνιαίως (ως το αίτημα του) (βλ. τα αναλυτικά σημειώματα αποδοχών για το χρονικό διάστημα από Μάιο 2011 έως και Σεπτέμβριο 2011, σύμφωνα με τα οποία οι καθαρές αποδοχές του κατά μήνα ανήλθαν από το ποσό των …….. € έως ……. €). Και συνολικά πρέπει να του επιδικαστεί κατά τα ανωτέρω το ποσό των (4,5μην Χ ……… €=) …….. ευρώ. Εξάλλου για την περίοδο της νοσηλείας του στο Δημόσιο κατέβαλε το ποσό των …….. ευρώ όπως προκύπτει από την ….-…- 2013 βεβαίωση του ως άνω Νοσοκομείου το ποσό το οποίο δικαιούται να αναζητήσει σύμφωνα με το άρθρο 930 παρ.3 ΑΚ.

  Χρήστος Μέμτσας   Σεπ 16, 2015   αποζημίωση, τροχαίο ατύχημα   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τροχαίο Ατύχημα – Τραυματισμός Δημοσίου Υπαλλήλου – Μισθός Read More

Πλασματική δαπάνη οικιακής βοηθού

To γραφείο μας, χειρίστηκε υπόθεση τραυματισμού ηλικιωμένης γυναίκας, 80 ετών περίπου, η οποία μετά από τροχαίο ατύχημα παρουσίασε δυσκαμψία στο δεξιό της χέρι, γεγονός που καθιστούσε δυσχερή την αυτοεξυπηρέτηση της και την εκπλήρωση των βασικών καθημερινών της αναγκών, όπως η ένδυση, η προσωπική υγιεινή, η καθαριότητα του σπιτιού, η προετοιμασία του φαγητού της κλπ. Το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας δέχτηκε ότι η εν λόγω γυναίκα χρειαζόταν την βοήθεια των τέκνων της για την πραγματοποίηση των ανωτέρων δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα 25 μηνών μετά το τροχαίο ατύχημα και επιδίκασε ανάλογο ποσό ως αποζημίωση πλασματικής δαπάνης οικιακής βοηθού.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 930 Α.Κ, ορίζεται ότι … η αξίωση αποζημίωσης δεν αποκλείεται από το λόγο ότι κάποιος άλλος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει ή να διατρέφει αυτόν που αδικήθηκε.

Η ανικανότητα εξαιτίας της βλάβης του σώματος ή της υγείας του προσώπου μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους και συγκεκριμένα είτε με την πρόσληψη οικιακής βοηθού ή αποκλειστικής νοσοκόμου είτε με την υπερένταση των προσπαθειών των λοιπών μελών της οικογένειας ή με ανάλογο περιορισμό των αναγκών τους. Η αντιμετώπιση αυτή δεν περιορίζει την αξίωση αποζημίωσης του παθόντος προσώπου. Ως προς την έκταση της αποζημίωσης, αυτή εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ανικανότητα. Έτσι, στην περίπτωση που προσλαμβάνεται άλλη υποκατάστατη δύναμη, η οποία αμείβεται σχετικώς, η αποζημίωση καθορίζεται από το ύψος της καταβαλλόμενης αμοιβής. Αν δεν προσλήφθηκε υποκατάστατη δύναμη και η ανικανότητα αντιμετωπίστηκε είτε με υπερένταση των προσπαθειών των λοιπών μελών της οικογένειας του παθόντος προσώπου ή με περιορισμό των αναγκών του ή με κάλυψη των τελευταίων από άλλα πρόσωπα, η αποζημίωση υπολογίζεται σύμφωνα με την πλασματική αμοιβή της υποκατάστατης δύναμης.

 Ακολουθεί απόσπασμα από την σχετική απόφαση

«……………Κατά το ως άνω τροχαίο ατύχημα η ενάγουσα ,υπέστη σπειροειδές κάταγμα διάφυσης βραχιονίου ΔΕ. Νευροαγγειακά ακέραιη. Συνεστήθη εισαγωγή, την οποία αρνήθηκε. Εδόθησαν οδηγίες ελέγχου κερκιδικού νεύρου. Ετέθη γύψος και συνεστήθηκε επανεξέταση στα εξωτερικά ιατρεία στις 28-1 ότε και τοποθετήθηκε νάρθηκας. Επανεξετασθείσα η ενάγουσα στις 12-2-2013 διαπιστώθηκε καλή θέση του κατάγματος. Έλεγχος κερκιδικού κ.φ. και συνεστήθηκε επανέλεγχος σε 3 εβδομάδες (5-3-2013) στα τακτικά ιατρεία. (βλ. την από 22-1-2012 γνωμάτευση από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «………» και τις όπισθεν αυτής σημειώσεις). Επίσης η ενάγουσα εξετάσθηκε στις 31-1-2014 στη Ορθοπαιδική του Γενικού Νοσοκομείου ……… στην οποία διαπιστώνεται ότι η ενάγουσα έφερε πωρωθέν κάταγμα μεσότητος βραχιονίου μετά από αναφερόμενο τροχαίο στις 22-1-2013 που αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με νάρθηκα Sarmiento για 3 μήνες. Υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο κατά τον οποίο διαπιστώθηκε πωρωθέν κάταγμα βραχιονίου. Κλινικά παρουσιάζει δυσκαμψία ώμου ΔΕ ιδίως στην κάμψη και την απαγωγή. Ατροφία μυών ωμικής ζώνης και βραχίονα. Συστήθηκε φυσικοθεραπευτική αγωγή για 20 συνεδρίες και επανεκτίμηση για τη βελτίωση της κίνησης του ώμου (βλ. την με αριθμ. ,πρωτ. …2014 βεβαίωση του ως άνω νοσοκομείου). Περαιτέρω σύμφωνα με την από 20-3-2014 ιατρική βεβαίωση που προσκομίζει η ενάγουσα, εξέτασε την τελευταία ο ……, χειρουργός ορθοπαιδικός και σύμφωνα με αυτή κατά το γενόμενο στο ιατρείο του κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ακτινολογικός έλεγχος δείχνει πώρωση του κατάγματος του δεξιού βραχιονίου. Η κάμψη του δεξιού, ώμου είναι 70ο (ΦΤ 180ο ), η έξω στροφή είναι 15ο (ΦΤ 45ο), η στροφή είναι 20ο (ΦΤ 45ο). Λόγω της δυσκαμψίας έχει δημιουργηθεί ,ατροφία των μυών της ωμικής ζώνης και του βραχίονα. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω γνωμάτευση, η ασθενής χρήζει βοήθειας από άλλο άτομο για τις οικιακές εργασίες, το πλύσιμο των ρούχων, το λουτρό του σώματος και την ένδυσή της. Η δυσχέρεια της για να αυτοεξυπηρετείται είναι μεγαλύτερη και λόγω του προχωρημένου της ηλικίας της. Τουλάχιστον για ένα έτος θα έχει ανάγκη από φροντίδα άλλου ατόμου. Κατόπιν αναμένεται ότι η κινητικότητα του ώμου θα βελτιωθεί. Η αναπηρία στην παρούσα φάση υπερβαίνει το 15% (βλ. την από 20-3-2014 ιατρική βεβαίωση του ορθοπαιδικού χειρουργού …….….). Επιπρόσθετα αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα εξαιτίας του τραυματισμού της δεν κατέστη δυνατό να αυτοεξυπηρετείται, ενόψει ότι αυτή είναι δεξιόχειρας, για χρονικό διάστημα των τριών πρώτων μηνών έφερε γυψονάρθηκα και μετά κηδεμόνα, που περιόριζαν την κινητικότητα του χεριού της, ενώ και μετά την αφαίρεση του νάρθηκα εξακολούθησε να μην δύναται να αυτοεξυπηρετηθεί καθώς παρουσιάσθηκε ατροφία των μυών του ώμου και του βραχίονα και περιορισμός του εύρους κίνησης στην άρθρωση του βραχίονα κατά την έκταση και ειδικά κατά την απαγωγή. Κατά το χρονικό διάστημα που η ενάγουσα παρέμεινε στην Ελλάδα ήτοι μέχρι τις 26-2-2013 αναγκάσθηκε να δεχθεί τη βοήθεια της κόρης της …. Περαιτέρω και μετά την επιστροφή της στην Αλβανία η ενάγουσα δεν μπορούσε ένεκα του επίδικου τραυματισμού της να αυτοεξυπηρετείται και δη μέχρι το τέλος Απριλίου 2013, ότε και αφαίρεσε τον κηδεμόνα τύπου Sarmiento, αναγκάσθηκε να δεχθεί τις υπηρεσίες της κόρης της και του υιού της ,… . Επίσης και μετά την αφαίρεση του κηδεμόνα ενόψει ότι παρέμειναν προβλήματα κινητικότητας του βραχίονα κατά τα παραπάνω αποδειχθέντα, χρειάσθηκε να δεχθεί τις υπηρεσίες της κόρης και υιού της όχι σε εισοσιτετράωρη βάση πλην όμως καθημερινά προκειμένου να διεκπεραιώνουν εργασίες τις οποίες αδυνατούσε η ενάγουσα και δη προμήθεια αναγκαίων ειδών, προσωπική υγιεινή της ενάγουσας αλλά και της οικίας της και λοιπές καθημερινές οικιακές εργασίες. Τη βοήθεια αυτή τρίτων προσώπων λόγω της κατά τα ανωτέρω αδυναμίας της να αυτοεξυπηρετείται δέχθηκε η ενάγουσα και θα δεχθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2015 από τα παιδιά της σύμφωνα και με τα ανωτέρω αποδειχθέντα, τα οποία, με εντατικοποίηση των προσπαθειών τους, πρόσφεραν στην ενάγουσα τις σχετικές πρόσθετες υπηρεσίες θεραπαινίδας επιπλέον από αυτές που πρόσφεραν ως τέκνα στα πλαίσια των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνων. Εξάλλου, το γεγονός ότι τις πιο πάνω υπηρεσίες κάλυψαν τόσο στην Αλβανία όσο και στην Ελλάδα τα παιδιά της ενάγουσας δεν μπορεί να οδηγεί σε ωφέλεια των υπόχρεων εναγομένων και σε αποφυγή καταβολής από αυτούς της σχετικής αποζημίωσης του ενάγοντος (βλ. σχετικώς ΑΠ 371/2001 Τμ. Δ ΝοΒ 2002, σελ. 347 ΕφΑθ 1425/1999 ΕπΣυγκΔ 2001, σελ. 284-286 -ΕφΑθ ,1377/1994 ΕλλΔνη 36, σελ. 645). Αν προσλάμβανε άλλο ειδικευμένο πρόσωπο προς παροχή των ως άνω υπηρεσιών θα δαπανούσε κατά τη συνήθη των πραγμάτων πορεία και την κοινή των ανθρώπων πείρα κατά μέσο όρο το ποσό των …. ευρώ μηνιαίως, ενόψει ότι οι υπηρεσίες πέραν του διαστήματος που έφερε τον κηδεμόνα δεν αφορούσαν εικοσιτετράωρη περιποίηση και εν μέρει αφορούν αποτίμηση υπηρεσιών σε χώρα με χαμηλότερο μηνιαίο μισθό και συνολικά για χρονικό διάστημα εικοσιπεντέμιση (25 1/2 ) μηνών το ποσό των (….. Χ 25 1/2 ,μήνες=) ….. ευρώ, της καταβολής του οποίου ποσού δεν απαλλάσσεται ο υπόχρεος προς αποζημίωση κατ’ άρθρο 930 § 3 ΑΚ, αφού η οικειοθελής εκ μέρους των τέκνων προσφορά των υπηρεσιών αυτών δεν αποβαίνει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 930 § 3 ΑΚ, προς όφελός του απορριπτόμενου του σχετικού αγωγικού κονδυλίου ως προς το υπερβάλλον ως υπερβολικού……………»

  Χρήστος Μέμτσας   Σεπ 11, 2015   τροχαίο ατύχημα   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλασματική δαπάνη οικιακής βοηθού Read More
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Αστικό δίκαιο είναι το γενικό ιδιωτικό δίκαιο, δηλαδή το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις έννομες σχέσεις της ζωής του κοινού ανθρώπου. Η καθημερινότητα μας, οι συναλλαγές μας, οι σχέσεις με την οικογένεια, η απόκτηση και διαφύλαξη της περιουσίας μας ρυθμίζονται από τους κανόνες αυτούς. Στο πλαίσιο των ως άνω κανόνων, τίθενται οι θεμελιώδεις αρχές των συναλλαγών, όπως επί παραδείγματι η ικανότητα του ατόμου να συνάπτει – συμμετέχει σε μία νόμιμη πράξη (δικαιοπραξία), η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευσή του, ή  η ερμηνεία μιας σύμβασης, είναι κάποια από τα θέματα που ρυθμίζονται από το αστικό δίκαιο (γενικές αρχές αστικού δικαίου, άρθρα 1-286 Α.Κ.).

Ενδεικτικά παραδείγματα από την καθημερινή πραγματικότητα, τα οποία ρυθμίζονται από τους κανόνες του αστικού δικαίου είναι οι συμβάσεις που συνάπτουμε με φυσικά ή νομικά πρόσωπα (π.χ. τράπεζες), οι αγοραπωλησίες που πραγματοποιούμε, οι συμφωνίες που καταρτίζουμε για παροχή υπηρεσιών, οι μισθώσεις των ακινήτων, οι δανειακές, αλλά και γενικότερες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε στα πλαίσια συμβατικών σχέσεων, η αποκατάσταση της ζημίας που υποστήκαμε ή προκαλέσαμε (ενοχικό δίκαιο, άρθρα 287-946 Α.Κ ). Επίσης από το αστικό δίκαιο ρυθμίζονται  η προστασία των δικαιωμάτων όπως η κυριότητα ή η νομή επί κινητών ή ακινήτων, τα βάρη επ΄ αυτών (ενέχυρο, υποθήκη κ.λ.), η κτήση της κυριότητας μέσω μεταβιβάσεως ή χρησικτησίας κ.λ.π (εμπράγματο δίκαιο, άρθρα 947-1.345 Α.Κ.).

Επιπροσθέτως, ο γάμος ή το διαζύγιο, η σχέση των συζύγων, των γονέων με τα τέκνα, τα δικαιώματα διατροφής, η υιοθεσία ενός παιδιού και εν γένει οι σχέσεις που δημιουργούνται σε μία οικογένεια αποτελούν μέρος των ρυθμίσεων του αστικού δικαίου (οικογενειακό δίκαιο, άρθρα 1.346-1.694 Α.Κ ).

Τέλος, τα θέματα που άπτονται των κληρονομικών δικαιωμάτων, οι δικαιούχοι της κληρονομιάς, αλλά και η εγκυρότητα της διαθήκης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του αστικού δικαίου (κληρονομικό δίκαιο, άρθρα 1.710 – 2.035 Α.Κ).

×
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Ποινικό δίκαιο είναι το σύνολο το κανόνων που προσδιορίζουν τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά μιας αξιόποινης συμπεριφοράς που εμφανίζει ιδιάζουσα ηθικοκοινωνική απαξία (έγκλημα), καθορίζοντας ταυτόχρονα και τον τρόπο τιμωρίας της (ποινή). Πρωταρχικός σκοπός του ποινικού δικαίου είναι η εμπέδωση της κοινωνικής ειρήνης μέσω της προστασίας των ηθικοκοινωνικών αξιών, οι οποίες θεμελιώνουν την έννομη τάξη. Τα εγκλήματα με κριτήριο την ποινή που προβλέπεται από το νόμο τριχοτομούνται α) σε πταίσματα, με προβλεπόμενη ποινή κράτηση ή πρόστιμο, β) σε πλημμελήματα με προβλεπόμενη ποινή φυλάκιση, χρηματική ποινή ή περιορισμό σε σωφρονιστικό κατάστημα και γ) σε κακουργήματα με προβλεπόμενη ποινή την κάθειρξη. Τα πραγματικά περιστατικά που εξετάζουμε για να διαπιστώσουμε εάν τελείται ένα έγκλημα βάσει του αντίστοιχου κανόνα δικαίου είναι η ύπαρξη  πράξης ή παράλειψης, η πλήρωση της αντικειμενικής υπόσταση ενός εγκλήματος, το άδικο, ο καταλογισμός, η πλήρωση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, ο δόλος, η αμέλεια και τέλος το τιμωρητό, καταλήγοντας ανάλογα με τα στοιχεία της κάθε περίπτωσης σε επιβολή ποινής, περιοριστικού μέτρου, ή και σε καμιά ποινική κύρωση όταν υφίστανται επί παραδείγματι οι λόγοι άρσης του αδίκου (άμυνα, έκτακτη ανάγκη), του καταλογισμού (ψυχώσεις κλπ), ή του αξιοποίνου (παραγραφή).

Συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως αξιόποινες από την ελληνική πολιτεία είναι επί παραδείγματι  τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας όπως η κλοπή (372 επ Π.Κ), η υπεξαίρεση (375 Π.Κ), η ληστεία (380 Π.Κ), η φθορά ξένης ιδιοκτησίας (381 Π.Κ), επίσης τα εγκλήματα κατά της περιουσίας όπως η εκβίαση (385 Π.Κ), η απάτη (386 Π.Κ), η απάτη με υπολογιστή (386Α). Επιπλέον τα εγκλήματα κατά της ζωής, όπως η ανθρωποκτονία με πρόθεση (299 Π.Κ), οι σωματικές βλάβες (308 επ. Π.Κ) κ.λ.. Συνήθεις συμπεριφορές της καθημερινότητας που χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα από τον Π. Κ είναι τα εγκλήματα κατά της τιμής όπως  η εξύβριση (361 Π.Κ), η δυσφήμιση (362 Π.Κ) κ.λ..

Πέραν του Π.Κ και άλλα νομοθετήματα χαρακτηρίζουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ως αξιόποινη και προβλέπουν την επιβολή αντίστοιχης ποινής, όπως είναι επί παραδείγματι η πολεοδομική νομοθεσία, ή ο νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών (παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και Ν. 4139/2013)

 Από την άλλη πλευρά οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας θεσπίζουν τους κανόνες για να διασφαλιστεί μία νόμιμη και δίκαιη δίκη με σεβασμό στη βασική αρχή του δικαίου που είναι το τεκμήριο της αθωότητας του κατηγορουμένου. Συγχρόνως διασφαλίζουν και ρυθμίζουν τη συμμετοχή του θύματος στην ποινική διαδικασία, είτε με τη παράστασή του ως πολιτικού ενάγοντος, είτε ορίζοντας συγκεκριμένα εγκλήματα τα οποία διώκονται μόνο μετά από έγκληση του θύματος. Ομολογουμένως η ποινική δίκη από την προανάκριση μέχρι την  επ’ ακροατηρίω εκδίκαση μιας υπόθεσης είναι μια ιδιαιτέρως «γοητευτική», αλλά παράλληλα απαιτητική διαδικασία. Ο ρόλος του συνηγόρου είναι πολυσχιδής, καθώς οφείλει να διαθέτει ευρύτητα πνεύματος, να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός κατά την ανάγνωση της ποινικής δικογραφίας και να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση προκειμένου να δώσει με υπευθυνότητα και βαθιά συναίσθηση του ρόλου του, ορθές κατευθυντήριες γραμμές στον πελάτη του.

Στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ρυθμίζονται επίσης διαδικασίες που συναντάμε κατ΄ εξοχήν στη δικαστηριακή πρακτική, όπως η «συγχώνευση» των ποινών (551 Κ.Π.Δ), η μετατροπή τους σε χρηματικές, η δοσοποίηση τους, ή η μετατροπή τους σε κοινωφελή εργασία (82 Π.Κ.), η αναστολή εκτέλεσης των επιβαλλόμενων ποινών (497 παρ. 7 Κ.Π.Δ.) και η ακύρωση είτε της διαδικασίας (341 Κ.Π.Δ.), είτε της ίδιας της απόφασης (430 Κ.Π.Δ.).

 

×
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Διοικητικό δίκαιο είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους και των νομικών προσώπων εκείνων που διακρίνονται ως φορείς άσκησης δημοσίας εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις αυτών προς τους πολίτες και τα διοικητικά όργανα. Στην πράξη η Διοίκηση εκδίδει καθημερινά δεκάδες ατομικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις. Από τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της διοίκησης παράγονται άμεσα αποτελέσματα που επηρεάζουν τους διοικούμενους, πολλές φορές κατά τρόπο επιβλαβή για τα συμφέροντά τους. Η πρακτική και η εμπειρία δείχνουν ότι η άσκηση εξουσίας από την πλευρά της Διοίκησης γίνεται πολλές φορές είτε κατά παράβαση των νόμων, είτε καθ΄ υπέρβαση της διακριτικής ευχέρειας των οργάνων της, ενώ πολλές φορές εκδίδονται διοικητικές πράξεις που στερούνται αιτιολογίας. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι χιλιάδες υποθέσεις να εισάγονται κάθε χρόνο στα διοικητικά δικαστήρια με αίτημα είτε την ακύρωση των διοικητικών πράξεων, είτε την έγερση αξιώσεων αποζημίωσης κατά του Δημοσίου. Η πρόσληψη, ο διορισμός, η προαγωγή, η απόλυση, η απονομή σύνταξης στα πλαίσια του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, η σύναψη συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών και του κράτους, η εκτέλεση ενός δημοσίου έργου, η επιβολή ενός προστίμου, οι πάσης φύσεως φορολογικές υποθέσεις, οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά του κράτους, η χορήγηση ή η ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων είναι κάποιες από τις υποθέσεις που ρυθμίζονται από το Διοικητικό Δίκαιο και οι σχετικές διαφορές υπάγονται στα Διοικητικά Δικαστήρια .

×
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Ασφαλιστικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις των κοινωνικών ή ιδιωτικών φορέων ασφάλισης με τους ασφαλισμένους, αλλά και το καθεστώς λειτουργίας των φορέων αυτών. Ασφάλιση, κατά τη νομική της έννοια, είναι κοινωνία ομοίων κινδύνων, που παρέχει στα μέλη της, με αντάλλαγμα, αυτόνομη αξίωση για κάλυψη οικονομικής ανάγκης. Ιδιωτική ασφάλιση είναι αυτή που ασκείται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις και βασίζεται σε σύμβαση. Σύμφωνα με τον νόμο 2496/1997 (Ασφαλιστικός Νόμος) προβλέπεται ότι : «..Με την ασφαλιστική σύμβαση η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συμβαλλόμενό της (λήπτη της ασφάλισης) ή σε τρίτον, παροχή (ασφάλισμα) σε χρήμα ή, εφόσον υπάρχει ειδική συμφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση).

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από ατυχήματα αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική και προβλέπεται από το νόμο 489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης των οχημάτων», ενώ σχετικά με θέματα αποζημίωσης τρίτων στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι «το πρόσωπο που ζημιώθηκε έχει από την ασφαλιστική σύμβαση και μέχρι το ποσό αυτής ίδια αξίωση κατά του ασφαλιστή». Ενώ το άρθρο 6 του παραπάνω νόμου αναφέρει  ότι ….η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαμβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή  ηθική βλάβη…………»

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην ελληνική επικράτεια ρυθμίζεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η παραβίαση του δε, είναι η κύρια αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών σε πεζούς, οδηγούς και επιβάτες.

Η αποζημίωση είτε επί υλικών, είτε επί σωματικών βλαβών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί αποζημίωσης (914 επ).  Ο ρόλος της αποζημίωσης σ’ ένα τροχαίο ατύχημα είναι ιδιαιτέρως σημαντικός, διότι αποσκοπεί στην αποκατάσταση κάθε βλάβης που έχει υποστεί ένα άτομο. Η βλάβη αυτή μπορεί να είναι, περιουσιακή, ή βλάβη του σώματος, μπορεί να είναι παρούσα  ή και μέλλουσα, μπορεί να είναι θετική ή και αποθετική. Ιδίως στις περιπτώσεις σωματικών βλαβών οι τραυματίες τροχαίων ατυχημάτων χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, καθώς είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων αδύνατο να αυτοεξυπηρετηθούν. Άλλες πάλι φορές δεν μπορούν να εργαστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που μεταφράζεται σε κάθετη πτώση των εισοδημάτων τους. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές ένα τραυματισμός προκαλεί μικρής ή μεγάλης έκτασης αναπηρία, που ανατρέπει την πορεία της ζωής του παθόντα.  Για το λόγο αυτό η άσκηση μίας αγωγής αποζημίωσης απαιτεί γνώση και εμπειρία προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης και εύλογη αποζημίωση κάθε τραυματία.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η αναζήτηση και διεκδίκηση χρηματικής ικανοποίησης ηθικής βλάβης εξαιτίας της πραγματικής, αναπόφευκτης και σοβαρής ταλαιπωρίας που επιφέρει ένα τροχαίο ατύχημα,  ή της ψυχικής οδύνης για τους συγγενείς των θυμάτων που χάνουν τη ζωή τους από ένα θανατηφόρο δυστύχημα.

×
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Ν. 3896/2010

 

Ο Ν. 3869/2010 αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων υπερχρέωσης πολιτών που έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Απευθύνεται σε πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή δεν είναι έμποροι, και έχουν περιέλθει στην κατάσταση της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους χωρίς δόλο. Στα πλαίσια της προστασίας του Ν. 3869/2010, δίνεται η δυνατότητα στα πρόσωπα αυτά να υπαχθούν σε ρύθμιση, να διασφαλίσουν παράλληλα τους ελάχιστους πόρους διαβίωσης των ιδίων και των οικογενειών τους, να διασώσουν την κύρια κατοικία τους και τελικά να έχουν μία δεύτερη ευκαιρία για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα στη ζωή τους.

(Σημ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών, οι οποίες: είτε α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο νόμο,  είτε β) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, είτε γ) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν (Α’ 151).»)

×
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 

Δίκαιο αλλοδαπών είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν την νόμιμη είσοδο, παραμονή και εγκατάσταση των αλλοδαπών που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια, θέτοντας όρους και προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών εισόδου και διαμονής σε αυτή. Σύμφωνα με την κρατούσα  άποψη ως αλλοδαπό χαρακτηρίζεται το πρόσωπο εκείνο που έχει άλλη – εκτός της ελληνικής – ιθαγένεια ή που δεν έχει την ιθαγένεια κανενός κράτους (ανιθαγενής).

Η διέλευση των ως άνω προσώπων από τα σύνορα και η διαμονή τους στην ελληνική επικράτεια ρυθμίζονται από τον ισχύοντα Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που τέθηκε σε ισχύ με τον νόμο 4251/2014, ο οποίος κατήργησε τα περισσότερα άρθρα του νόμου 3386/2005 που επίσης ρύθμιζε τις προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.

Πολίτες τρίτων χωρών εφόσον έχουν νόμιμη άδεια εισόδου στην Ελλάδα και πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, λαμβάνουν άδεια παραμονής. Ο νέος μεταναστευτικός κώδικας κατηγοριοποιεί τις άδειες διαμονής ανάλογα με τον σκοπό και τα δικαιώματα που εξασφαλίζουν στον αλλοδαπό ειδικότερα σε: α) άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους (π.χ. εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου) β) άδεια προσωρινής διαμονής (π.χ. εποχιακή εργασία)  γ) άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση, δ) άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση (π.χ. μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας) ε) άδεια διαμονής μακράς διάρκειας (π.χ. άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς). Επίσης στον ανωτέρω κώδικα προβλέπεται η χορήγηση αδειών σε πολίτες τρίτων χωρών για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους. Στην κατηγορία των ανθρωπιστικών λόγων υπάγονται επί παραδείγματι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τα θύματα εγκληματικών πράξεων, οι πάσχοντες αλλοδαποί από σοβαρά προβλήματα υγείας, ανήλικοι φιλοξενούμενοι σε οικοτροφεία κ.λ.π. Στην κατηγορία των εξαιρετικών λόγων υπάγονται οι αλλοδαποί που αποδεδειγμένα έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα.

Από τα άρθρα του νόμου 3386/2005 που δεν καταργήθηκαν αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται είναι τα 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 που ρυθμίζουν τα ζητήματα της διοικητικής απέλασης του αλλοδαπού που έχει τελέσει ποινικό αδίκημα, ή έχει παραβιάσει τον Νόμο περί αλλοδαπών, ή είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ή για την δημόσια υγεία. Στα παραπάνω άρθρα προβλέπονται τα μέσα άμυνας του αλλοδαπού τόσο κατά της απόφασης για την κράτηση του μέχρι την εκτέλεση της διοικητικής του απέλασης (αντιρρήσεις), όσο και κατά της ίδιας της διοικητικής απέλασης που του έχει επιβληθεί (προσφυγή, αίτηση αναστολής κ.λ.π). Πέραν της διοικητικής, ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει και τη δικαστική απέλαση για τους αλλοδαπούς που καταδικάστηκαν σε κάθειρξη, επιβάλλοντας παράλληλα απαγόρευση επανεισόδου στη χώρα (αρ. 74 Π.Κ).

Μέρος του δικαίου των αλλοδαπών αποτελούν οι ρυθμίσεις για την αναγνώριση ενός ατόμου ως πρόσφυγα και η χορήγηση ασύλου. Το Άσυλο είναι ένα είδος διεθνούς προστασίας που χορηγεί μια χώρα σε άτομο που έχει φύγει από τη χώρα του διότι φοβάται ότι θα υποστεί δίωξη. Χορηγείται σύμφωνα με όσα προβλέπει η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων. Για να αναγνωριστεί κάποιος ως πρόσφυγας πρέπει να έχει φύγει από τη χώρα του και να μην μπορεί να γυρίσει γιατί υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξης.

Τέλος στο δίκαιο των αλλοδαπών εντάσσονται και οι ρυθμίσεις για την χορήγηση από την ελληνική πολιτεία της ελληνικής ιθαγένειας στους αιτούντες αυτήν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία (πολιτογράφηση κ.λ.). 

×
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

  1. Η χρήση της ιστοσελίδας mplawyers.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του mplawyers.gr αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. 
  2. Σκοπός της ιστοσελίδας mplawyers.gr είναι η γνωριμία του κοινού με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου «Χ.ΜΕΜΤΣΑΣ – Δ. ΠΑΛΛΑ». Τα κείμενα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα mplawyers.gr απευθύνονται σε μη νομικούς και αποσκοπούν στην συνοπτική παρουσίαση και εξοικείωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας με τις παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες του γραφείου μας, επί θεμάτων που ανακύπτουν στις καθημερινές συναλλαγές και σχέσεις. Σε καμία περίπτωση, τα εν λόγω κείμενα δεν έχουν χαρακτήρα νομικών συμβουλών και δεν θα πρέπει χρησιμοποιηθούν για αντίστοιχους σκοπούς. Η δε χρήση της ιστοσελίδας δεν δημιουργεί επαγγελματική σχέση με τους Χρήστες. Το Δικηγορικό μας Γραφείο δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα και δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης εξ αυτού του λόγου, εφόσον αυτός προβαίνει με δική του πρωτοβουλία σε χρήση των εν λόγω υπηρεσιών και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
  3. Απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή και προβολή του περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, της ιστοσελίδας mplawyers.gr χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια των διαχειριστών της.
  4. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία: Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσης ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.
×